МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Результати моніторингу якості освіти в Харківській державній академії культури (станом на 01.07.2021 р.) (Завантажити файл)

Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти ХДАК (червень 2021)
Рейтинг факультетів
Рейтинг кафедр
Рейтинг науково-педагогічних працівників

Результати моніторингу якості освіти
в Харківській державній академії культури
(станом на 01.07.2021 р.)

Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості освіти згідно Закону України “Про вищу освіту” Оцінка застосування відповідних процедур та заходів в ХДАК
1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти Відповідно до Стратегії розвитку Харківської державної академії культури на 2020-2025 рр. стратегічною метою діяльності Академії є організація якісної освіти майбутніх фахівців нового покоління – професіоналів-лідерів у сфері культури і мистецтва, культурології, психології, журналістики, менеджменту й туризму; розширення й поглиблення наукових знань в культурно-мистецькій, гуманітарній та суспільній галузях науки.
Одним з ключових стратегічних завдань Академії на 2020-2025 рр. є забезпечення якості вищої освіти та інноваційного розвитку відповідно до національних ліцензійних вимог надання освітніх послуг, державних та міжнародних освітніх стандартів як основи конкурентоспроможності Академії та її випускників на ринку освітніх послуг.
Мету, завдання, принципи, основні напрями та процедури забезпечення якості вищої освіти в Академії визначено в Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти у ХДАК: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_svzyod4.pdf
2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється в Академії на основі відповідного Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм у Харківській державній академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_prop3.pdf
У 2021 р. в Академії було проведено моніторинг якості 33 освітніх програм на I (бакалаврському) рівні, 20 - на II (магістерському) рівні, 3 - на III (освітньо-науковому) рівні.
Моніторинг проводився шляхом оцінювання змісту та якості реалізації освітніх програм у відповідності з критеріями забезпечення якості освітніх програм, аналізу успішності здобувачів освіти, обговорення відповідних питань на засіданнях випускових кафедр, комунікації з різними групами стейкхолдерів, зокрема зі здобувачами освіти, працедавцями, випускниками тощо.
За результатами моніторингу та перегляду освітніх програм оновлено навчальні плани та відповідне навчально-методичне забезпечення дисциплін на 2021-2022 н.р.
Підтвердженням якості освітньої діяльності в Академії є успішна акредитація освітніх програм, проведена Національним агентством із забезпечення якості освіти протягом 2020-21 р.р. Зокрема у 2020 році подовжено акредитацію освітніх програм: 028 «Мененджмент культури та соціальний маркетинг» (I - бакалаврський рівень) та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (III - освітньо-науковий рівень); з січня по вересень 2021 року отримали сертифікати про акредитацію освітні програми: 053 «Психологія» (І- бакалаврський рівень), 243 – «Туризмознавство» (І – бакалаврський рівень), 034 «Культурологія» (ІІІ – освітньо-науковий рівень).
3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВНЗ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ВНЗ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до чітких та зрозумілих, доступних для всіх учасників освітнього процесу, правил, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, включають процедури оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження. Ці правила визначені в Положенні про організацію освітнього процесу в Харківській державній академії культури, (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_oop_4.pdf), Положенні про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у Харківській державній академії культури. (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_azvo_3.pdf).
Порядок формування Рейтингу успішності здобувачів освіти визначений Правилами призначення стипендій у Харківській державній академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pvk_2021.pdf
Рейтинги успішності здобувачів вищої освіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії: https://ic.ac.kharkov.ua/stud_git/stip_reiting/stip_reiting.html
Невід'ємною складовою моніторингу якості освіти в Академії є щорічне оцінювання роботи науково-педагогічних працівників, що відбувається на підставі результатів анкетування здобувачів вищої освіти, аналізу відповідності кадрового забезпечення освітніх програм вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, аналізу звітів щодо виконання науково-педагогічними працівниками зобов'язань за контрактами та індивідуальних планів роботи.
Критерії, правила та процедури рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників визначає Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ronpp.pdf.
Основні результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії: https://ic.ac.kharkov.ua/yakist/monitoring/monitoring.html
4. Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Процедури, види, форми, обсяг, періодичність, умови підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії визначає Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської державної академії культури (із змінами та доповненнями) (https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_pkp1.pdf)
Науково-педагогічні працівники Академії підвищують кваліфікацію за різними видами (навчання за програмою підвищення кваліфікації, стажування, участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, круглих столах, конференціях тощо).
У 2019-2020 навчальному році підвищили кваліфікацію 32 НПП Академії, у 2020-2021 навчальному році вже підвищили кваліфікацію 18 НПП, 30 науково-педагогічних працівників підвищують кваліфікацію.
5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у т.ч. самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою В Академії регулярно здійснюється моніторинг наявності необхідних ресурсів (кадрових, інформаційних, навчально-методичних, матеріально-технічних) для організації освітнього процесу.
Кадрове забезпечення освітніх програм відповідає вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. Освітній процес у ХДАК забезпечують 6 факультетів та 23 кафедри, на яких працює 222 штатні працівники, з яких 152 мають наукові ступені та вчені звання. Науковий ценз у цілому по академії становить 68%. На випускових кафедрах працює переважна більшість науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені, вчені звання, державні почесні звання в галузі культури та мистецтва. Частка штатних науково-педагогічних працівників з вченими званнями на випускових кафедрах сягає 85-100%.
Матеріально-технічна база Академії відповідає технологічним вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, а також санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки та охорони праці.
Загальна кількість приміщень в Академії, які використовуються в навчальному процесі для проведення занять зі здобувачами вищої освіти складає 126, серед них 15 комп'ютерних лабораторій.
Відсоток аудиторій з мультимедійним обладнанням - 41%.
Наукова бібліотека Академії має загальну площу 479 м2, у тому числі читальну залу площею 55.1 м2.
Академія має дві спортивні зали загальною площею 190.5 м2 та спортивний майданчик площею 170 м2.
В наявності 3 актові зали площею 319.9 м2.
Здобувачі вищої освіти за необхідністю забезпечуються проживанням у гуртожитках, в наявності є медичні пункти, пункти харчування.
Під час самостійної роботи здобувачі вищої освіти можуть користуватись комп’ютерними класами, читальною залою та репозитарієм бібліотеки, спортивними залами, аудиторіями для індивідуальної самопідготовки.
Освітній процес забезпечено необхідною навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях, доступ до яких організовано на кафедрах, у спеціалізованих лабораторіях, через фонди бібліотеки (306,2 тис. Примірників), веб-ресурси Академії.
Формування комплексу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Академії здійснюється відповідно до Положення про навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни в Харківській державній академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_nmz2.pdf.
Важливою умовою забезпечення ефективності самостійної роботи здобувачів освіти є розширення комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін в Академії силабусами — документами, що пояснюють здобувачам освіти основні характеристики навчальних курсів (їх цілі, завдання, зміст, умови освоєння, форми контролю результатів навчання тощо) і дозволяють їм раціонально спланувати й організувати пізнавальну діяльність в межах певної дисципліни.
6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом Для інформаційного забезпечення науково-навчальних потреб здобувачів вищої освіти та для їх самостійної роботи в Академії створено відділи обслуговування читачів (читальний, загальний, науковий, навчальний абонементи), інформаційно-довідковий відділ, електронний читальний зал.
Обсяг повнотекстових документів, які розміщені в репозитарії ХДАК складає 618 документів:
Посилання на репозитарій розміщено на головній сторінці бібліотеки: http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/
Для обміну електронними документами між контрагентами та подачі звітності до контролюючих органів використовується українське програмне забезпечення M.E.Doc (My Electronic Document).
Для забезпечення взаємодії суб’єктів освітнього процесу під час організації занять за допомогою дистанційних технологій навчання, інформаційної й методичної підтримки здобувачів освіти, зокрема надання здобувачам освіти доступу до навчальних матеріалів, організації онлайн-трансляцій, зворотного зв’язку зі здобувачами освіти, систематичної перевірки виконаних ними завдань тощо в Академії використовується платформа G Suite for Еducation та інші інформаційно-комунікаційні технології.
7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації Інформацію про структуру, основні напрями й показники діяльності, внутрішні нормативні документи, відомості про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації оприлюднено на офіційному веб-сайті Академії.
Інформація регулярно оновлюється, посадові особи Академії несуть відповідальність за її якість та достовірність.
8. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату Для реалізації принципів академічної доброчесності в Академії створена Комісія з питань академічної доброчесності та корпоративної етики, розроблено Кодекс академічної доброчесності Харківської державної академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/ norm_base/kodeks_ad/kodeks_ad.html
Наукові, магістерські, бакалаврські роботи та наукові статті, які публікуються в Академії, проходять обов’язкову перевірку в антиплагіатних системах UniCheck (Україна) та “Плагіат.ПЛ”(Польща). Порядок перевірки робіт визначено Положенням про систему запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах працівників і здобувачів вищої освіти Харківської державної академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_szap20.pdf
9. Інші процедури і заходи Питання підвищення якості надання освітніх послуг постійно розглядаються на засіданнях Вченої ради ХДАК, Комітету із забезпечення якості вищої освіти ХДАК.
В Академії функціонує Центр забезпечення якості освіти та інноваційного розвитку: https://ic.ac.kharkov.ua/navchannya/czyo/czyo.html
Для швидкого отримання зворотнього зв’язку від здобувачів вищої освіти та співробітників Академії створена та працює Скринька довіри: https://sites.google.com/view/centerhdak/
З метою підтримки оптимального психологічного мікроклімату в середовищі здобувачів освіти та співробітників академії запроваджено процедуру психологічної підтримки учасників освітнього процесу, що здійснюється відповідно до Положення про психологічну підтримку здобувачів вищої освіти в освітньому процесі та освітньому середовищі Харківської державної академії культури https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppz1.pdf
Вирішення конфліктних питань в Академії здійснюється на основі Положення про політику і процедури вирішення конфліктних ситуацій в освітньому процесі та освітньому середовищі в Харківській державній академії культури: https://ic.ac.kharkov.ua/public_inf/pologen/pologen/pologen_ppvks2.pdf