НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Харківська державна академія культури – центр фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі культурології, мистецтвознавства та теорії соціальних комунікацій, осередок кращих наукових шкіл означеного профілю.

У ХДАК функціонують аспірантура (з 1994 р.), докторантура (з 1996 р.), інститут здобувачів. Підготовка наукових кадрів здійснюється за 8-ма науковими спеціальностями. Набір у докторантуру здійснюється з 4-х наукових спеціальностей: 26.00.01 – теорія та історія культури; 27.00.02 – документознавство. Архівознавство; 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 17.00.03 – музичне мистецтво. Набір в аспірантуру – з восьми наукових спеціальностей: 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство); 27.00.02 – документознавство, архівознавство; 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (соціальні комунікації); 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки; 13.00.05 – соціальна педагогіка; 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство ( мистецтвознавство); 17.00.02 – театральне мистецтво (мистецтвознавство); 17.00.03 – музичне мистецтво (мистецтвознавство).

В академії культури працюють дві докторські спеціалізовані учені ради: Д 64.807.01 за двома спеціальностями: 26.00.01 – теорія та історія культури (в галузі культурології та мистецтвознавства), 26.00.04 – українська культура (в галузі культурології, мистецтвознавства); Д 64.807.02 за двома спеціальностями: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (у галузі соціальних комунікацій), 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (в галузі соціальних комунікацій). За п’ять останніх років викладачі академії захистили 10 докторських і 47 кандидатських дисертацій.

В академії діють понад 10 відомих наукових шкіл. Лідерами наукових шкіл ХДАК нині є відомі вчені, доктори і кандидати наук. Серед них: В. Шейко, М. Дяченко, Н. Кушнаренко, А. Рижанова, Г. Асєєв, А. Соляник, Л. Філіпова, В. Ільганаєва, Л. Стародубцева, І. Польська, І. Давидова, Ю. Лошков, М. Каністратенко, А. Житницький, І. Гулеско та ін. Саме вони є найрезультативнішими в підготовці докторів і кандидатів наук відповідного профілю для України.

Напрями наукової та мистецької діяльності

Науково-дослідницька та науково-методична діяльність в Харківській державній академії культури ґрунтується на базових засадах державної політики в галузі культури, науки та освіти в Україні, визначених в Конституції України та інших відповідних законодавчих документах. Основною метою досліджень кафедр є наукове забезпечення якісної підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів для галузі культури, мистецтва, педагогічної освіти, менеджменту через систему вищої освіти (бакалавратуру, магістратуру, аспірантуру, докторантуру), вдосконалення освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій з урахуванням світового європейського досвіду.

1. Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти: фундаментальне дослідження ХДАК.
2. Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку: фундаментальне дослідження ХДАК.
3. Проблеми теорії та історії культури.
4. Українська культура.
5. Філософські засади культури.
6. Проблеми української і світової історії, музеєзнавства та пам’яткознавства.
7. Дослідження проблем соціокультурної діяльності.
8. Проблеми соціальних комунікацій, документології, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, фондознавства, каталогознавства.
9. Дослідження проблем впровадження інформаційних технологій у гуманітарній сфері та освіті.
10. Історія та сучасність хореографічного мистецтва.
11. Актуальність проблеми музичного мистецтва та фольклористики.
12. Дослідження проблем театрознавства, режисерського, акторського мистецтва та театральної педагогіки.
13. Екранні мистецтва та медіа-комунікації в контексті сучасної культури.
14. Дослідження сучасного туризму.

ХДАК є провідним ВНЗ в Україні з двох основних наукових галузей – “культурологія” та “соціальні комунікації”. Академія ініціювала введення в Україні нових наукових галузей до “Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань”, що підтримали Кабінет Міністрів України й більшість вузів відповідного профілю.

У ХДАК сформовано творчий колектив провідних науковців академії в складі В. Шейка, Н. Кушнаренко, М. Дяченка, В. Ільганаєвої, М. Каністратенка, О. Кравченка, І. Давидової, С. Потрашкова, А. Соляник, Л. Стародубцевої, О. Тортіки, В. Ряполова, Л. Тишевської та ін. Ними розроблено й оприлюднено перелік наукових спеціальностей, проекти паспортів, формули спеціальностей, напрями досліджень, робочі програми кандидатських іспитів, які високо оцінила наукова громадськість України та затверджені ВАК України та МОН України. Зокрема з наукової галузі “26 – культурологія” такі спеціальності: 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, історичні, філософські науки, мистецтвознавство); 26.00.02 – світова культура і міжнародні культурні зв’язки (культурологія); 26.00.04 – українська культура (культурологія); 26.00.05 – музеєзнавство. Пам’яткознавство (мистецтвознавство, історичні науки); 26.00.06 – прикладна культурологія. Культурні практики (культурологія). З наукової галузі “27 – соціальні комунікації” – такі спеціальності: 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій; 27.00.02 – документознавство, Архівознавство; 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; 27.00.04 – теорія та історія журналістики; 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи і редагування; 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології; 27.00.07 – соціальна інформатика.

ХДАК успішно розробляє разом з Інститутом культурології Академії мистецтв України загальнодержавну НДР “Українська культура: історико-культурологічні виміри”. Зареєстровано в УкрІНТІ України й активно опрацювуються дві загальноакадемічні НДР: “Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти” (державний реєстраційний номер 0109U00511) та “Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку” (державний реєстраційний номер 0109U00512).

Серед основних наукових напрямів досліджень факультетів – “Проблеми історії та теорії культури”, “Українська і світова музична культура”, “Українська хорова культура в контексті світової культури”, “Хореографічна культура східних регіонів України: теоретичні і виконавські аспекти” та ін.

Академія видає два збірники наукових праць “Культура України” та “Вісник Харківської державної академії культури”, затверджені ВАК України як фахові з культурології, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, педагогічних, історичних наук. Відповідальним редактором обох фахових збірників наукових праць є ректор ХДАК проф. В. Шейко.

Щороку викладачі, докторанти, аспіранти і студенти академії публікують понад 700 монографій, підручників, навчальних посібників з грифом МОН, молоді та спорту України і Міністерства культури України, навчально-методичних матеріалів, статей, тез доповідей. Більша частина публікацій представників академії здійснюється за участю творчого колективу редакційно-видавничого відділу ХДАК (начальник відділу – Л. Торбовська), який, за поданням ректорату академії, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України у 2008 р. було внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

На базі ХДАК проводяться численні наукові, науково-практичні конференції міжнародного, всеукраїнського і регіонального рівнів, науково-методичні семінари, “круглі столи”, конкурси, фестивалі, які високо оцінила українська і світова професійна громадськість. Серед них: щорічна міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації:інноваційні стратегії розвиту» (жовтень-листопад); щорічна всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених “Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття” (квітень), що дає можливість вільного спілкування й обміну новими науковими ідеями молодим науковцям з України, Росії, Білорусі, США, Німеччини, Австрії, Франції, Фінляндії й інших країн Європи, а також міжнародні наукові конференції.

В академії ефективно працюють СНТО, рада молодих учених під керівництвом кандидатів наук Ю.Клочан, С. Сищенко, Т. Булах та ін., яка координує діяльність студентських кафедральних і факультетських науково-творчих товариств, проводить серії науково-методичних семінарів для студентів і молодих науковців, організує наукові конференції, “круглі столи”, дискусійні клуби тощо.