ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Тополевський Віктор Юрійович
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, доцент, стаж науково-педагогічної роботи — 41 рік.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Мовна майстерність, Майстерність актора, Ділове спілкування, Іміджелогія. Здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами, аспірантами.

Автор більше 50 публікацій, зокрема:
1. Майстерність актора: навч.-метод. посібник для практ. занять та самост. роботи студ. 1-4 курсів. Напрям «Мистецтво» спец. «Театр. мистецтво» спеціалізація «Актор драм. театру та кіно» ОКР «бакалавр» / Харк. держ.акад. культури, Ф-т театр. мистецтва, Каф. майстерності актора; [уклад. В. Ю. Тополевський]. – Х. : ХДАК, 2012. – 75 с.
2. Тополевський В. Ю. Педагогічні аспекти виховання актора / В. Ю. Тополевський // Культура України: зб. наук. пр. – Х. : ХДАК, 2013. – Вип. 40. – С. 217-224.
3. Тополевський В. Ю. Формування світогляду майбутніх акторів / В. Ю. Тополевський // Вісн. Харків держ. акад. дизайну і мистецтв; Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 8. – С. 37-41.
4. Тополевский В. Ю. Потенциал педагогической деятельности в театральной школе / В. Ю. Тополевский // Наука. Искусство. Культура. – Белгород, 2016. – Вып. 1(а). – С.175-182.
5. Тополевський В.Ю. Майстерність і майстер / Тополевський В.Ю. // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. / Т-во «Наука та знання». – Харків, 2017. – Вип. 17. – С. 85-92.

В. Тополевський — член редакційної колегії збірника наукових праць “Соціально-гуманітарний вісник”(Товариство «Наука та знання»).