ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра майстерності актора

Мізяк Віталій Дмитрович
викладач

Викладач кафедри майстерності актора, куратор курсу, стаж науково-педагогічної роботи 17 років.

Викладає наступні дисципліни: Майстерність актора, Ритміка, Сценічний рух, Сценічний бій.

Перелік публікацій:
1. Мізяк В. Д. Андрій Жолдак: Березільський досвід театрального постмодерну / В. Д. Мізяк // Культура України. Вип 39. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2012. – С. 181 – 189.
2. Мизяк В. "Тутэйшыя"... // Культура: открытый формат-2013 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность): сб. науч. ст. / Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск: БГУКИ. – С. 192 – 195.
3. Мізяк В. Д. Харківська «шекспіріана» останньої чверті ХХ ст. «Титани злодійства» / В. Д. Мізяк // Культура України. Вип 46. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х. :ХДАК, 2014. – С. 219 – 228.
4. Мізяк В. Д. «Гамлет В. Шекспіра на Харківській сцені (1956) у контексті культури постсталінізму / В. Д. Мізяк // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2015. – Мистецтвознавство: № 3. – С. 74 – 77.
5. Мізяк В. Д. «Березільський» період творчості режисера І. О. Бориса (1991 – 1996) / В. Д. Мізяк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. пр.; вип. ХХХV. – К. : Міленіум, 2015. – С. 233 – 240.
6. Мізяк В. Д. Вистави за п'єсами М. Куліша в репертуарі театру Л. Курбаса та їх сучасна інтерпретація на харківській сцені / В. Д. Мізяк // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2016. – Вип. 54. – С. 244 – 254.

Як актор Харківського театру для дітей та юнацтва у 2016 р. брав участь у міжнародних театральних фестивалях: «Схід-Захід» (Краків), «Гогольfest» (Київ), «Золотий лев» (Львів).