ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Воронова Людмила Миколаївна
доцент, кандидат історичних наук, доцент

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і всесвітньої історії; науково-педагогічний стаж – 30 років.

Викладає навчальні дисципліни: Історія України, Етнографія України, Історико-культурні пам’ятки Слобожанщини.

Є автором наступних публікацій:
1. Воронова Л. М. Історія України: програма та навчально-методичні матеріали для студентів 1, 2, 3 курсів спеціальності «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» / Воронова Л. М., Бірьова О. Ю / Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2012. – 112 с.
2. Воронова Л. М., Мартем’янова Н. С. Педагогічний аспект діяльності музеїв при закладах освіти на Харківщині на межі ХХ – ХХІ ст. // Вісник ХДАК: зб. наук. пр. Вип. 43. – Х. : ХДАК, 2014. – С. 15 – 24.
3. Воронова Л. М., Мартем’янова Н. С. Соціокультурний вимір діяльності установ культури України у 1970 – 1980-ті рр. // Вісник ХДАК. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. – Вип. 47. – Харків: ХДАК, 2015. – С.14 – 23.
4. Воронова Л. М., Мартем’янова Н. С. Харківська обласна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: становлення та розвиток у 60 – 70-ті рр. ХХ ст. // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки»: зб. наук. пр. – Вип. 22. – Харків, 2016. – С. 56 – 63.
5. Воронова Л. М. Культурна динаміка глобалізації та дипломатія // Кроскультурні взаємодії у сучасному суспільстві: матеріали круглого столу 28 листопада 2013 р. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «АЛЬРАІД», Ісламський культурний центр. – Х.: 2013. – С.14 – 17.
6. Воронова Л. М. З історії формування державної частини музейного фонду України в 60 – 80-вв рр. ХХ ст. // Проблеми музейництва, збереження та відновлення історичної пам’яті (до 85-річчя Харківської державної академії культури та 25-річчя відкриття першого в Україні музейного відділення ХДАК): матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 14 – 15 травня 2014 р. – Х.: ХДАК, 2014. – С. 39 – 41.
7. Воронова Л. М., Мартем’янова Н. С. Практичні заняття й наукова робота студентів з історії античного світу в Харківському університеті на початку ХХ ст. // LAUREAI. Античный мир и средние века: Чтения памяти профессора Владимира Івановича Кадеева. Материалы. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015. – С. 189 –193.
8. Воронова Л. М. Установи культури України в просторі вільного часу (70 –80-ті рр. ХХ ст.) // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матер. міжнар. наук. конф. (26 – 27 листоп. 2015 р.). – Харків: ХДАК, 2015. – С. 71 – 73.
9. Воронова Л. М. Краєзнавство і народне музейництво в Україні в 60 – 80-ті рр. ХХ ст. // Краєзнавство і учитель – 2016: Тези доповідей міжнародної наукової конференції (26 лютого 2016 р., ХНПУ імені Г. С. Сковороди). – Харків: Колегіум, 2016. – С. 114 – 115.
10. Воронова Л. М. Ідеологізація суспільства засобами клубної роботи в УРСР (60 – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матер. міжнар. наук. Конф. (24-25 листопада 2016 р.). – Харків, ХДАК, 2016. – С. 84 – 86.