ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Шандра Ірина Олександрівна
доцент, доктор історичних наук, доцент

Доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України і всесвітньої історії, науково-педагогічний стаж — 10 років.

Викладає навчальні дисципліни: Історія України, Історіографія історії України, Історіософія, Джерелознавство історії України, Основи етнографії та етнографія України.

Є автором публікацій:
1. Шандра І. О. Представницькі організації буржуазії українських губерній (1861 – 1919 рр.) : моногр. / І. О. Шандра. – Харків : Майдан, 2016. – 316 с.
2. Шандра І. Залізнична криза в Донбасі в роки Першої світової війни: погляд представницьких організацій підприємців // Схід. Серія «Історичні науки». – 2015. – № 7. – С. 60 – 71.
3. Шандра І. Правове регулювання представницьких організацій підприємців українських губерній (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – 2015. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 73 – 78.
4. Шандра И. А. Регионально-отраслевые представительные организации предпринимателей во второй половине ХІХ – начале ХХ веков (на примере южных губерний Российской империи) // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 50 – 56.
5. Шандра І. Підготовчі заходи представницьких організацій підприємців українських губерній щодо укладення нового торгового договору з Німеччиною на початку ХХ ст. // Емінак: науковий щоквартальник. – 2017. – № 2 (18) (квітень – червень). – Т. 3. – С. 34 – 39.
6. Шандра І. О. Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства України: спроба взаємодії з урядом гетьмана П. П. Скоропадського // Український селянин: зб. наук. пр. – Черкаси, 2017. – Вип. 17. – С. 72 – 75.

І. О. Шандра є членом спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 Харківської державної академії культури (спеціальності: 27.00.02 документознавство, архівознавство, 27.00.03 книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавсто (в галузі соціальних комунікацій).