Харківська державна академія культури | Офіційний сайт ХДАК

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра історії України і всесвітньої історії

Потрашков Сергій Васильович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Доктор історичних наук (2006), професор (2012), науково-педагогічний стаж – 30 років.

Викладає навчальні дисципліни: Нова історія зарубіжних країн, Сучасна історія зарубіжних країн, Історія костюму, предметів побуту та зброї, Фалеристичні пам’ятки в теорії та практиці музейної справи.

Є автором понад 260 публікацій, серед яких:
1. Жизнь после славы: герои Отечественной войны 1812 г. на Слобожанщине // Российская империя в исторической ретроспективе : сб. науч. ст. / Белгород. гос. нац. исслед. ун-т, Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т. Г. Шевченко. — Белгород, 2013. — Вып. 8. — C. 131–136.
2. Харьков и губерния в годину Отечественной войны 1812 г. // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія: Історія : зб. наук. пр. — Харків, 2013. — № 1050, вип. 46 : спец. вип. — C. 194–205.
3. Радко Димитриев — болгарский генерал на российской службе // Російська імперія у ХІХ — на початку ХХ ст. Влада і суспільство: механізми взаємодії : зб. наук. ст. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського, Центр іст. русистики ім. О. Л. Нарочницького. — Чернігів, 2014. — C. 359– 376.
4. Слобідські козацькі полки // Харківщина : енциклопед. слов. / Харків. облрада, Харків. облдержадмін. ; [ред. рада: С. І. Чернов та ін.]. — Харків, 2014. — C. 334–335.
5. Генерал Радко Димитриев во главе 3-й армии Юго- Западного фронта // Дринов. зб. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. М. Дринова [та ін.]. — Харків ; Софія, 2015. — Т. 8. — C. 287– 293.
6. Награды Второй мировой войны. 1939–1945 : [энциклопедия] / С. В. Потрашков, И. И. Лившиц. — Москва : Эксмо, 2015. — 240 с.
7. Документы Государственного архива Харьковской области о судьбе военнопленных польских офицеров эпохи Наполеоновских войн // Поляки на Харківщині : огляд джерел / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Іст. ф-т [та ін.]. — Харків, 2016. — C. 111–120.
8. Сербы в Слободских гусарских полках 1765–1774 гг. // Вестн. военно-исторических исследований : междунар. сб. науч. тр. / М-во образования и науки РФ, Пензен. гос. ун-т, Пед. ин-т им. В. Г. Белинского, Ист.-филол. фак., Каф. всеобщ. истории, историографии и археологии. — Пенза, 2016. — Вып. 7. — C. 25–32.

С. В. Потрашков — завідувач кафедр історії України і всесвітньої історії ХДАК з 2010 р.
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Д 64.807.07 Харківської державної академії культури.
20 разів виступав опонентом при захисті кандидатських і докторських дисертацій.
Член редакційної колегії наукових періодичних видань: Вісник Харківської державної академії культури, Дриновський збірник (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, Болгарська академія наук), Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (ХНУ ім. В. Н. Каразіна).