ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Щепакін Василь Михайлович
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Закінчив Харків. держ. ін-т мистецтв у 1986 р. Працює на факультеті музичного мистецтва ХДАК з 1988 р.

Кандидат мистецтвознавства (2001), доцент (2003), заст. декана ф-ту музичного мистецтва (2007–2009). Закінчив докторантуру ХДАК за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистетцво.

Викладає курси: Музична естетика, Музична критика, Фортепіано.

Здійснює наукове керівництво аспірантами та магістрами факультету музичного мистецтва.

Кандидатська дисертація: Чеські музиканти в музичній культурі України кінця XVІІІ — поч. ХХ ст.
Науково-довідкове видання: Чеські музиканти в Україні : Біобібліогр. слов. / Харк. держ. акад. культури ; уклад. В. М. Щепакін. — Х. : ХДАК, 2005. — 249 с.
Монографія: Музична культура Сходу і Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть : європейські виміри : монографія / В. М. Щепакін. – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. – 479 с. (27,8 друк арк.)

Публікації:
1. Западноевропейские традиции в музыкальной культуре Украины конца ХІХ – начала ХХ века / В. М. Щепакин // Музычная культура Беларусі і свету ў навуковым асэнсаванні / склад. В. У. Дадзіёмова; Науковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 31. Серыя 1, Беларуская музычная культура. — Мінск : УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2014. — С. 202-214.
2. Західноєвропейські народні музичні інструменти (гітара, цитра, мандоліна) на культурних теренах України середини ХІХ – початку ХХ ст. / В. М. Щепакін // Міжнародний вісник : Культурологія. Філологія. Музикознавство. — К. : Міленіум, 2014. — Вип. ІІ (1). — С. 211-218.
3. Западнославянские пианисты в зеркале южнорусской прессы 1870-х годов / В. М. Щепакин // Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития : Материалы научно-практической конференции с международным участием (8 февраля 2013 г.). — Смоленск : СГИИ, 2013. — С. 434-440.
4. Концертмейстеры («аккомпаньетеры») юга Российской империи конца ХІХ – начала ХХ веков/ В. М. Щепакин // Театр и музыка в современном обществе : материалы международного симпозиума, 17-20 апреля 2013 г. / отв. ред. Н. А. Еловская; Красноярская государственная академия музыки и театра. — Красноярск, 2013. — С. 257-262.
Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ століття/ В. М. Щепакін // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць. — Вип. 28. — К. : Міленіум, 2015. — С. 88-98.