ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Польська Ірина Іллівна
професор, доктор мистецтвознавства, професор

Професор кафедри теорії та історії музики ХДАК. Доктор мистецтвознавства (2004), професор (2005). Загальний педагогічний стаж – 40,9 років, з них стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 26 років (з них 25 років у ХДАК – з 1992 р., з 2004 – на посаді професора).

Викладала також за сумісництвом: у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди (1983–1984, 2005-2009), Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна (1990–1995), Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого (2004-2006); Харківській гуманітарно-педагогічній академії (2007–2013).

Перелік навчальних дисциплін, що веде І. І. Польська:
- «Методологія сучасної музичної педагогіки» (лекційний курс для магістрів за спеціальністю «Музичне мистецтво»),
- «Педагогічна майстерність» (лекційний курс для магістрів за спеціальністю «Музичне мистецтво»),
- «Магістерський семінар» (для магістрів за спеціальністю «Музичне мистецтво»),
- «Фортепіано» (індивідуальні заняття)
Протягом багатьох років читала розроблені нею лекційні курси:
- «Музична естетика»,
- «Музична психологія»,
- «Музична педагогіка»,
Розробник 2-х лекційних курсів для аспірантів:
- «Історія та теорія музичного виконавства»,
- «Проблеми виконавського музикознавства».

Постійно керує дипломними та магістерськими роботами (зокрема, в 2017 р. були захищені на «відмінно» 2 магістерські роботи: «Жанр скрипкового концерту у французькій музиці XIX ст.» Г. М. Ярошенко та «Історичні трансформації жанру concerto grosso в контексті європейської музичної культури XVII – поч. ХХI ст.» А. Г. Аветисян). Створені під керівництвом І. І. Польської студентські наукові праці були багаторазово відзначені дипломами конференцій та іншими нагородами.

Упродовж усього часу існування магістратури ХДАК зі спеціальності «Музичне мистецтво» очолювала загальний процес підготовки магістерських праць, що здійснювався на базі кафедри теорії музики і фортепіано.

Як науковий керівник постійно веде аспірантів, докторантів (В. М. Щепакін, О. О. Тарасова, І. Ю. Коновалова) і здобувачів. У 2017 р. здійснювала керівництво 4-ма аспірантами (А. М. Бойко, Лі Мін, В. В. Воскобойнікова, Г. О. Стахевич) та наукове консультування 1 докторанта (І. Ю. Коновалова). Зараз під її керівництвом готуються до захисту кандидатські дисертації Бреславець Г. М. та Воскобойнікової В. В., а також докторська дисертація Коновалової І. Ю.

Наукові та мистецькі досягнення:
Упродовж десятиріч І. І. Польська веде значну наукову, педагогічну, виконавську, музично-публіцистичну і лекційно-просвітницьку діяльність. Ініціатор і організатор багатьох міжнародних і регіональних культурних проектів (наукові конференції, цикли тематичних лекцій-концертів з історії музичного мистецтва, вечори пам’яті видатних музикантів тощо). Є активним дослідником і пропагандистом музичної культури Харківщини.
І.І. Польська є відомим в Україні та за її межами музикантом-науковцем.
Має понад 200 друкованих наукових і науково-методичних праць, серед них: 3 монографії, понад 90 статей у вітчизняних і зарубіжних наукових збірках, програми лекційних курсів, методичні розробки, тощо.
Наукові інтереси І. І. Польської зосереджені у сфері теорії й історії музичного ансамблю (камерного і фортепіанного), музичної естетики та культурології, філософії і психології мистецтва, теорії й історії музичного виконавства, музичної культури Харкова.
Фундаторка нового напряму в сучасному музикознавстві – теорії та історії ансамблю. Її наукова концепція має багатьох послідовників, які працюють у вищих навчальних і науково-дослідних культурно-мистецьких закладах України, Росії, Білорусі тощо.
Брала участь у понад 100 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конгресах, симпозіумах в Україні та за її межами.
Нагороджена Почесною грамотою управління культури виконкому Харківської обласної Ради народних депутатів (1982), Почесною грамотою Харківського обласного відділення Музичного товариства УРСР (1983), Почесним дипломом Академії мистецтв України (2009), Почесною Грамотою виконкому Харківської міської ради (2009).
Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2009).
Засновник і президент Асоціації фортепіанних ансамблів в м. Харкові (з 1998), член Міжнародної асоціації фортепіанних дуетів, член харківського Шубертівського товариства (з 1993).
Протягом десятиріч концертувала в Україні та за її межами як піаністка-солістка й ансамблістка, виступала в концертах Національної спілки композиторів України, на її з’їздах і пленумах, по телебаченню і радіо, багаторазово брала участь у міжнародних фестивалях «Харківські асамблеї». У програмах – твори Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Й. Брамса, О. Скрябіна, С. Рахманінова, Й. С. Баха, Ф. Куперена, Ж.-Ф. Рамо, Д. Скарлатті, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Ліста, К. Дебюсі, М. Равеля, Ф. Пуленка, С. Прокоф’єва, Д. Шостаковича та ін. Першовиконавиця багатьох фортепіанних, концертних, камерно-інструментальних та камерно-вокальних творів харківських композиторів І. Польського, Г. Цицалюка, ін.
І. І. Польська багаторазово очолювала Державні екзаменаційні комісії на випускних іспитах в різних вищих навчальних закладах України: у Харківському державному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського (магістратура), Харківському гуманітарно-педагогічному інституті (нині – Харківська гуманітарно-педагогічна академія), Харківському Національному педагогічному університеті ім. Г.С. Сковороди (магістратура).

Наукові публікації:
− Польська І. І. Камерний ансамбль / І. І. Польська // Енциклопедія Сучасної України. — Т. 12. — К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. — С. 112–114.
− Польська І. І. Методологічна проблематика в сучасному музикознавстві / І. І. Польська // Культура України. Вип. 46, : зб. наук. пр. / Харк. Держ. акад.. культури ; за заг. ред.. В. М. Шейка. — Х. : ХДАК, 2014. — С. 267–275.
− Польська І. І. Камерно-ансамблеве мистецтво України: сучасні шляхи музикознавчих розвідок / Ірина Польська // Наукові збірки Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка / ЛНМА імені М. В. Лисенка ; [гол. ред. : Ігор Пилатюк, наук. ред.-упоряд. : Ніна Дика]. — Вип. 34 : Виконавське мистецтво. Камерно-інструментальний ансамбль : історія, теорія, практика. — Львів, 2015. — С. 29-47.
− Польская И. И. Феномен музыкального ансамбля в антропоцентристском дискурсе / И. И. Польская // Вопросы музыкального исполнительского искусства / сост. и науч. ред. В. Л. Яконюк; Научные труды Белоруской государственной академии музыки. Вып. 36. Серия 5, Вопросы теории и истории исполнительского искусства. Музыкальная педагогика. — Минск: УО «Белорусская государственная академия музыки», 2015. — С. 68–77.
− Польская И. И. Система ансамблевых жанров и ее структура / И. И. Польская // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Навук.-тэарэт. часопіс. — 2015. — № 27. — С. 47–54.
− Польська І. І. Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики / І. І. Польська // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків : ХДАК, 2017. — Вип. 57. — С. 119-129.