ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Осадча Віра Миколаївна
професор, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України, професор

Осадча Віра Миколаївна - кандидат мистецтвознавства (2000), тема дисертації “Народнопісенна культура Слобожанщини”, професор (2013), Заслужений діяч мистецтв України (2004), має загальний педагогічний стаж 41 рік, з них у вищому навчальному закладі Харківській державній академії культури – 26 років.

Нині викладає курси “Українська народна музична творчість”, “Транскрипція народної музики”, “Музична культура Слобожанщини”, «Педагогічна практика» на кафедрі естрадного та народного співу; «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія» на кафедрі теорії та історії музики факультету музичного мистецтва. Здійснює керівництво аспірантом, з 2011-р. здійснила керівництво 15 магістерськими роботами.

Перелік фахових публікацій:
1. Класифікація локальних фольклорних традицій у сучасній культурології та етномузикології : міждисциплінарний підхід / В. М. Осадча // Культура України Вип.. 38. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х. ; ХДАК, 2012. — С. 226 – 235.
2. Принципи розрізнення пісенних парадигм в позаобрядовій ліриці Слобожанщини // Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. статей. – Вип. 8 : на пошану члена-корреспондента АМУ, доктора мистецтво-знавства, професора Софії Гриці. – К.: ІМФЕ, 2012. —С.236 – 246.
3. «Комплексное научно-методическое освоение этномузыкологии в подготовке специализации «народное пение» на Украине» / «Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном пространстве» зб. наук. пр. , / Отв. за вып. О.Я.Жирова, О.В.Логвинова. —Белгород, изд-во БГИК, 2014 — С. 22-29.
4. Регіональний аспект збереження та мистецького втілення традиційної музичної культури на Слобожанщині // Народознавчі студії пам'яті В.Т. Скуратівського : зб. наук. праць [редкол. : С.М. Садовенко - голова редкол., упоряд., відп. за вип., З.О. Босик - упор., відп. ред.], Київ, 24-25 жовтня 2013 р. - К. : НАКККіМ, 2013.¬ 336 с., С. 83¬91.
5. Звукообраз традиційного музикування в сучасному народно-інструментальному виконавстві / Ю.Б. Алжнєв, В.М. Осадча. — Культура України, Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр., / Харків. держ. акад. культури ; за загал. ред. В.М.Шейка. — Харків: ХДАК, 2015. — Вип. 51— С.14 ¬ 25.
6. Роль міжетнічних взаємовпливів у розвитку народно-оркестрового виконавства / Ю.Б.Алжнев, В.М.Осадча // Традиції та новації у вищій архітектурній та художній освіті. – Харків: ХДАДМ, №1 / 2016. – С.5 – 12.

Іноземні публікації:
1. Комплексное научно-методическое освоение єтномузыкологии в подготовке специализации «народное пение» на Украине / Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном пространстве (Материалы Международной научно-практической конференции , БГИИК, 13-14 марта 2014 г.) : в 3-х ч. / Отв. за вып. Н.В.Васильева, С.И.Маматова, О.Н.Хмель-ницкая – Белгород : изд-во БГИИК, 2014. – Ч. I. – С. 157 – 166.
2. Обрядовый контекст музыкального фольклора в традиции позднего компактного заселения // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад. Ю. В. Пацюпа; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 524 с. – С. 373–375
3. Творческий портрет исполнителя в практике комплексного освоения народнопесенной традиции // Народная музыка в системе профессионального образования VI Всероссийские (с между-народным участием) научно-творческие «Маничкины чтения» (Белгород, 19-20 марта 2015 г.) / отв. ред. О.Я.Жирова, О.В.Логвинова. – Белгород: издательство БГИИК, 2015. – С.22 – 29.
4. Ритмика обрядовых святочних напевов Слобожанщины .. Русский фольклор : Материалы и исследования. – Т. XXXV. – СПб. : ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2016. – С.489-497

Наукові та мистецькі досягнення:
Осадча В.М. відома в Україні як провідний фахівець в галузі дослідження традиційної музичної культури Слобожанщини та практики народного пісенного виконавства. Як музикант є представником харківської та санкт-петербурзької музикознавчих шкіл. Закінчила Харківське музичне училище (1971), Санкт-петербурзьку консерваторію (1976) як музикознавець, викладач.

За особистий вагомий внесок у відродження і розвиток культурних надбань Харківщини і високий професіоналізм Осадчу В.М. нагороджено Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (січень 2010). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01. 2013 р. Осадчій В.М. присвоєно вчене звання професора кафедри українського народного співу та музичного фольклору.

За плідну постійну роботу із збереження, пропагування і мистецького втілення традиційної пісенності Осадча В.М. отримала муніципальну творчу премію 1999 р. ім. П. Іванова, іменну стипендію обласної держадміністрації в галузі культури і мистецтва ім. Г.М. Хоткевича за особистий вагомий внесок у відродження і розвиток культурних надбань Харківщини і високий професіоналізм (2002).

Осадча В.М. організатор навчально-виховного процесу, особливо до справи підготовки фахівців етномузикознавчих та народно-виконавських спеціалізацій, закладення основ до створення академічної школи народного виконавства. У 2001-2017 р. Осадча В.М. очолювала кафедру українського народного співу та музичного фольклору, досягла значних успіхів у роботі із науково-методичного та творчого засвоєння спеціалізації “народний спів”. Осадча В.М. автор більше 60 публікацій, зокрема 42 наукових статей та доповідей за матеріалами наукових конференцій, 15 науково-методичних видань.

Осадча В.М. працює над фахівським мистецьким втіленням фольклору як завідувач фольклорної частини і керівник фольклорного гурту Харківського міського театру народної музики України “Обереги”(з 1992). Виступає в концертних заходах та на фольклорних святах в м. Харкові та в Україні, Польщі, зокрема в урядових та звітних концертах митців Харківщини в м. Києві (2003-2009). Як керівник і учасник фольклорного гурту театру здобула звання лауреата Міжнародного конкурсу вокального виконавства ім. Н. Плевицької (м. Курськ, Росія, 2009).

Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника:
1. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України ¬ 15 статей у фахових виданнях.
2. Наявність навчального посібника «Обрядова пісеннсть Слобожанщини». Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-4440 від 02.06.2011р).
3. Організаційна робота у закладах освіти на посаді керівника. У 2001-2017 р. Осадча В.М. очолювала кафедру українського народного співу та музичного фольклору ХДАК.
4. Присвоєння вченого звання професора кафедри українського народного співу та музичного фольклору (рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01. 2013р.)
5. Участь у атестації наукових кадрів в якості офіційного опонента на захисті кандидатських дисертацій А.К. Мартинюка, Харків (2001), В.М.Коваля, Львів (2006), О.В.Лиманської, Київ (2008), М.Л. Федущак, Харків (2008).
6. Робота у складі організаційого комітету та журі Міжнародного фестивалю традиційної народної культури «Покуть» та «Покуть+» м. Харків, 1996-2012), Всеукраїнського конкурсу молодих виконавців “Слобожанський вернісаж» (м. Харків, 2004-2010), всеукраїнських фестивалів-конкурсів молодих виконавців народної музики “З народного джерела” (м. Рівне, 2006-2011). Республіканського відкритого конкурсу “Золота колиска” в м. Ялті (2005), Міжнародного конкурсу дитячої творчості “Таланти третього тисячоліття” (м. Харків, 2010-2011), Міжнародного конкурсу «Vocal Dans» (м. Харків, 2015-2017).
7. Робота у складі експертних рад Міністерства культури України та Харківської обласної ради. Осадча В.М. член експертної комісії з присудження премій ім. В.М. Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини та член Національної ради із збереження нематеріальної культурної спадщини Міністерства культури України (м. Київ, 2006-2012). За пропозицією Міністерства культури України Осадча В. М. взяла участь у складі журі Конкурсу на здобуття Міжнародної премії молодим спеціалістам у царині збереження та популяризації матеріальної та нематеріальної культурної спадщини країн СНД «Співдружність дебютів», який проводиться Міждержавним фондом гуманітарного співробітництва держав-учасників СНД (МФДС) (м. Москва, 2011). Осадча В.М. голова комісії з присудження премії ім. М. Гнатюка та іменної стипендії обласної держадміністрації в галузі культури і мистецтва ім. Г.М. Хоткевича за збереження нематеріальої культурної спадщини Харківської обласної ради, член експертної комісії Департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації з присвоєння і підтвердження звань «народний самодіяльний» аматорським колективам області (з 2012).
Як науковець та представник творчої інтелігенції Осадча В.М. - член правління Харківської регіонального відділення секції джерелознавства НАН України (з 1997), член спілки етнологів і фольклористів м. Харкова (з 1999).

Мистецькі досягнення:
Осадча В.М. збирач і дослідник фольклору Сходу України. Як виконавець-репрезент автентичного фольклору Осадча В.М. брала участь у ансамблі “Слобожани”, який відомий нині як дослідницько-виконавський гурт “Муравський шлях” обласного методичного центру культури і мистецтв. Методично розробила і створила на базі гуртів знавців пісенної та інструментальної традиції Харківщини систему автентичних аматорських колективів, яка і нині охоплює всі райони області. Як консультант бере участь у роботі лабораторії нематеріальної культурної спадщини, проведенні міжнародних наукових конференцій, які організує обласний методичний центр культури і мистецтва («Традиційна народна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство», 18-19 травня 2012).

З 2008 р. виступає на Межрегіональних (з міжнародною участю) науково-практичних конференціях (в межах щорічних науково-творчих «Манічниких читань» (м. Белгород, Росія), у 2014 р. на міжнародній конференції «Традиції та сучасний стан культури та мистецтв» у м. Мінську, Білорусь.

В.М.Осадча постійно бере участь у телепрограмах обласних каналів, зокрема «Фора», каналу 7 студія, ОТБ, серед яких “У стилі ранку”, “Пряма мова”; виступає в програмах радіо «Нова хвиля» з питань збереження і мистецького втілення традиційної культури. З публіцистичних виступів знайшли теплий відгук у читачів серія із 7 науково-популярних статей за рубриками “відродження”, ”фольк”, “традиція”, “туризм” у діловому представницькому регіональному часописі, який виходить українською та англійською мовами “Губернія” (2005-2006).