ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра теорії та історії музики

Коновалова Ірина Юріївна
доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент

Коновалова Ірина Юріївна – кандидат мистецтвознавства (2007), доцент (2010). – Тема кандидатської дисертації «Феноменологія музичної обробки (на матеріалі української хорової музики ХХ – поч ХХІ ст.».

Має загальний педагогічний стаж 30 років, з них у вищому навчальному закладі Харківській державній академії культури – 19 років.

В 2017 закінчила докторантуру, тема докторської дисертації «Феномен композитора в європейській музичній культурі ХХ ст. : особистісні та діяльнісні аспекти».

Нині викладає курси «Історія української музики», «Гармонія», «Поліфонія», «Сучасні композиційні технології», «Семінар сучасної музики», «Інформаційне забезпечення», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія» на кафедрі теорії та історії музики факультету музичного мистецтва та курс «Музика хореографічних творів» на факультеті хореографічного мистецтва. Здійснила керівництво 14 магістерськими роботами.

Перелік фахових публікацій (вибірково):
1. Коновалова И. Аура личности и творчества композитора в артефактах его эпистолярного наследия / И. Коновалова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2014. — Вип. 3. — С. 34-39.
2. Коновалова И. Неофольклорные проекции культурного диалога «Автор – традиция» (на материале хоровой музыки украинских композиторов рубежа ХХ–XXI вв.) / И. Коновалова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2014. Вып. 1. — С. 30 – 34.
3. Коновалова І. Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л. Дичко / І. Коновалова // Культура України. Вип 47. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. проф. В. М. Шейка. — Х. : ХДАК, 2014. — С. 220 – 230.
4. Коновалова І. Искусство аранжировки в хоровом творчестве Ю.И. Кулика: аспекты интерпретации / І. Коновалова // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. праць. — Х. : ХДУМ., 2014. — С. 206 – 221.
5. Коновалова И. Ю. Творческая личность В. Рунчака в синтезе его композиторской, исполнительской и организаторской деятельности: статья / И. Ю. Коновалова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2015. Вып. 2. — С. 5 – 8.
6. Коновалова І. Творчість В. Рунчака: сутність, контексти, суб’єктивно-особистісні проекції / І. Коновалова // Мистецтвознавчі записки. – Вип. 28. – Київ : НАКККіМ, – 2015. – С. 51-58.
7. Коновалова І. Концептуалізація феномена особистості композитора ХХ ст. в контексті філософсько-культурологічних ідей М. М. Бахтіна: стаття / І. Коновалова // Культура України. Вип 41. : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. проф. В. М. Шейка. – Х. : ХДАК, 2016. — С. 8 – 17.
8. Коновалова И. Личность композитора : опыт терминологической дескрипции / И. Коновалова // Вісник ХДАДМ : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2016.р — Вип. 3. — 21-26.
9. Вербальные тексты композиторов ХХ в. в семиосфере музыкальной культуры// Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. – Х. : ХДАДМ, 2016. — Вип. 3. — С. 34-39.
10. Коновалова И. Феномен композитора ХХ в. в артефактах вербального наследия / И. Коновалова // Вісник ХДАДМ : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2017. — Вип. 1. –– С. 103 – 107.
11. Коновалова И. Герменевтико-феноменологічний підхід як методологічна парадигма осягнення духовного буття композитора в європейській музичній культурі ХХ ст. / И. Коновалова // Вісник ХДАДМ : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків : ХДАДМ, 2017. — Вип. 4. –– С. 107 – 114.

Іноземні публікації:
1. Коновалова И. Культурній диалог «автор-традиция» и его проявления в творчестве европейских композиторов ХХ в. / И. Коновалова // Культура, искусство, образование: проблемы и перспективы развития : сб. начн. трудов – Смоленск: СГИИ, 2013. – С. 147-152.
2. Коновалова И. Феномен личности композитора в проблемном поле современной музыкальной науки / И. Коновалова //"Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : сб. наук. прац. Вып. 20. / Нац. Акад. навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова «Цэнтр даследавання ў беларускай культуры, мовы і літаратуры» філія «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім Кандрата Крапівы». — Мінськ, 2016. — Вып. 20. –– С. 201 – 208.
3. Коновалова И. Слово композитора в пространстве музыкальной культуры ХХ века / И. Коновалова //"Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : сб. наук. прац. Вып. 20. / Нац. Акад. навук Беларусі, Дзяржаўная навуковая ўстанова «Цэнтр даследавання ў беларускай культуры, мовы і літаратуры» філія «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору ім Кандрата Крапівы». — Мінськ, 2017. — Вып. 22. –– С. 201 – 206.

Наукові та мистецькі досягнення:
Коновалова І.Ю. фахівцем в галузі дослідження феноменології композиторської творчості, сучасного хорового мистецтва, композиторської інтерпретації українського фольклорного мелосу. Як музикант є представником харківської музикознавчої школи. Закінчила Харківську середню спеціальну музичну школу-інтернат (1986), Харківську державну консерваторію (1991) як лектор-музикознавець, музиний критик і викладач.
Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01. 2010 р. Коноваловій І.Ю. присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії музики та фортепіано.
Коновалова І.Ю. є членом та відповідальним секретарем редакційної колегії фахової наукової збірки ХДАК «Культура України».
Коновалова І.Ю. У 2013-2016 р. очолювала методичну раду ХДАК, проводила засідання «Школи педагогічної майстерності», брала участь в науково-методичних семінарах та розробці навчально-методичного програм . Коновалова І.Ю. є автором більше 80 публікацій, зокрема 34 наукових статей, надрукованих у фахових та наукометричних наукових виданнях, 38 тез доповідей за матеріалами наукових конференцій, більше 10 науково-методичних праць.

Коновалова І.Ю. працює над докторською дисертацією «Феномен композитора в європейській музичній культурі ХХ ст.: особистісні й діяльнісн аспекти».