ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра хорознавства та хорового диригування

Гулеско Інесса Іванівна
професор, кандидат мистецтвознавства, професор

Науково-педагогічний стаж 50 років.

Викладає навчальні дисципліни: Хорова література, Читання хорових партитур; здійснює керівництво магістерськими роботами, аспірантами.

Автор понад 120 науково-методичних праць, 6 навчальних посібників, монографії. Розробила цілісну наукову концепцію вузівських авторських курсів «Хорова література», «Інтонаційно-стильовий аналіз». Вперше впроваджено в навчальний процес оригінальну типологію стильових напрямів у класичному національному та сучасному хоровому стилі, а також метод інтонаційно-стильового аналізу хорових творів. Курс «Інтонаційно-стильовий аналіз» не має аналогів у сучасній практиці роботи мистецьких вузів як в Україні, так і за її межами. Провідний фахівець у галузі хорознавства, сучасної диригентської хорової освіти.

Основні публікації:
1. Гулеско И. И. Поэзия В. Маяковского в Патетической оратории Г. Свиридова / И. И. Гулеско. – Х. : ХГИК, 1970. – 24 с.
2. Гулеско І. І. Хорові твори крупної форми сучасних композиторів : навч. посіб. / І. І. Гулеско. – Х. : ХДІК, 1972. – 30 с.
3. Гулеско И. И. Хоровая литература: новые жанрово-стилевые процессы в хоровой музыке 60-80-х гг.: учеб. пособие / И. И. Гулеско. – Харьков : ХГИК, 1991. – 90 с.
4. Гулеско И. Современные прнципы воплощения фольклора в хоровом композиторском творчестве / И. Гулеско, А. Виханская // Русская хоровая культура: История. Традиции. Современные проблемы : сб. науч. тр. Санкт-Петербургской академии культуры. – СПб., 1995. – С. 88-104.
5. Гулеско І. І. Музично-художня типологія реквієму в європейському культурному контексті : моногр. / І. І. Гулеско. – Х. : ХДАК, 2003. – 76 с.
6. Гулеско И. И. Жанрово-стилистические аспекты хоровой поэтики Георгия Свиридова /И. И. Гулеско // Г. В. Свиридов и современная отечественная и мировая культура : сб. докл. III Всерос. науч.-практ. конф. «Свиридов. Чтения», 14-15 нояб. 2007 г. – Курск, 2007. – С. 64-69.
7. Гулеско І. І. Національний хоровий стиль : навч. посіб. / І. І. Гулеско. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Х. : Харків, 2011. – 90 с.
8. Гулеско И.И. Хоровая поэтика Георгия Свиридова и современный историко-культурный контекст // Статья // X Всероссийская научно-практическая конференция, Курск, сб. из-во «Курский ЦНТИ», 2015. – С. 75-78.

Під науковим керівництвом І. І. Гулеско захищені 5 кандидатських дисертацій.

І. І. Гулеско — організатор понад 58 наукових конференцій молодих вчених, аспірантів, магістрів та студентів. Веде активну лекційно-просвітницьку роботу. Є автором рецензій на навчальні посібники, монографії, базові програми П. Левандо, С. Казачкова, А. Лащенка та інших відомих науковців.

І. І. Гулеско нагороджена: почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну діяльність у галузі культури»; почесною відзнакою «Орден за видатні досягнення в музичному мистецтві» (рішення Вченої Ради Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського від 10.12.2009 р.); медаллю «Ветеран праці»; дипломами обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінаціях «Викладач фундаментальних дисциплін» (2002 р.), «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2006 р.). У 1999 р. була визнана «Людиною року» Американським біографічним інститутом у номінації «Видатні вчені світу».