ФАКУЛЬТЕТ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра фортепіано

Рябуха Наталія Олександрівна
доцент, доктор мистецтвознавства, доцент

Рябуха Наталія Олександрівна – кандидат мистецтвознавства (2004), доцент (2010), доктор мистецтвознавства (2017). Закінчила Харківське музичне училище (1996), Харківський державний інститут мистецтв ім. І. П. Котляревського (2001, клас Заслуженого артиста України, професора С. Ю. Юшкевича). З 2001 р. працює викладачем на кафедрі теорії музики та фортепіано ХДАК. Протягом 2001 – 2004 рр. навчалася в аспірантурі ХДАК і у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію: «Мініатюра як феномен музичної культури (на матеріалі фортепіанних творів українських композиторів кінця ХІХ – ХХ століть)» (науковий керівник – доктор філософських наук, професор М.В. Дяченко). З 2006 року займає посаду доцента кафедри теорії музики та фортепіано ХДАК. У 2013 – 2016 рр. перебувала у докторантурі ХДАК на кафедрі культурології та медіа-комунікацій. У 2017 р. захистила докторську дисертацію «Трансформація звукового образу світу в фортепіанній культурі: онто-сонологічний підхід» (науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор Л. В. Шаповалова) та отримала науковий ступень доктора мистецтвознавства.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає Н. О. Рябуха – Фортепіано (для студентів різних спеціалізацій з музичного мистецтва), Спецінструмент (для спеціалізації «Музичне мистецтво естради»).

Наукове курівництво магістерськими роботами студентів магістратури на факультеті музичного мистецтва (з 2006 р.); аспіранта І року навчання (з 2017 р.) Го Чанлу зі спеціальності 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство).

Автор численних публікацій, серед них: монографія «Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва ХХ століття» (2016), посібник «Українська фортепіанна мініатюра як об’єкт виконавської інтерпретації» з грифом МОН України (2010), 35 науковий статей, опублікованих у фахових, наукометричних та інших наукових виданнях, 28 тез доповідей і матеріалів конференцій, а також навчально-методичні праці з курсів «Фортепіано», «Музична інтерпретація», «Музична критика».

Сфера наукових інтересів: культурологічна специфіка мистецтвознавчого дослідження, проблеми виконавської інтерпретації, теорії та історії фортепіанної культури.

Автор понад 70 публікацій, зокрема:
1. Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст. [Текст] : монографія / Н. О. Рябуха ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2016. - 334 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 305-334.
2. Українська фортепіанна мініатюра як об'єкт виконавської інтерпретації [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Рябуха ; Харк. держ. акад. культури. - Х. : Бровін О. В., 2010. - 258 с. : ноти. - Бібліогр.: с. 174-182. з грифом МОН України
3. Рябуха Н. Звукообраз як концепт у пізній фортепіанній творчості Л. Бетховена / Н. Рябуха // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : зб. наук. ст. — Х. : ТОВ «С.А.М.», 2015. — Вип. 45. : Бетховен – terra incognita. — С. 171–186.
4. Рябуха Н. Просторовість як параметр звукообразного мислення виконавця: теоретико-методологічний аспект / Н. Рябуха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. — № 1 (вип. 33). Сер. : Мистецтвознавство. — С. 46–57.
5. Рябуха Н. Поетика звукового образу світу Б. Лятошинського / Н. Рябуха // Культура України : зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2015. — Вип. 51. Сер. : Мистецтвознавство. — С. 26–39.
6. Рябуха Н. Відображення романтичного звуковідчуття світу у фортепіанних творах Ф. Шопена і Ф. Ліста / Н. Рябуха // Культура України : зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2016. — Вип. 53. Сер. : Мистецтвознавство. — С. 18–28.
7. Рябуха Н. Онто-сонологія звукообразного мислення Дж. Кейджа / Н. Рябуха // Культура України : зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2016. — Вип. 54. Сер. : Мистецтвознавство. — С. 202–213.