ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Зборовець Іполит Васильович
професор, доктор мистецтвознавства, професор

Зборовець Іполит Васильович — доктор мистецтвознавства, професор. Стаж науково-педагогічної роботи 53 роки.

Дисципліни, які викладає: «Історія української літератури», «Вступ до літературознавства».

Публікації:
1. Зборовец, И. В. Искусство театрализации художественной прозы : моногр. / И. В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2013. – 139 c.
2. Зборовец, И. В. Киномелодрама ХХ века как явление мировой культуры : моногр. / Ипполит Зборовец. – Харьков : Лидер, 2016. – 312 c.
3. Зборовец, И. В. Польское кино 30-х годов ХХ века на современном телеэкране / И. В. Зборовец // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистец. – Х., 2013. – Вип. 2. – C. 36-45.
4. Зборовец, И. В. Сюжеты для театра, кино и телевидения : очерки-эссе / И. В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2014. – 218 c.
5. Зборовець І. В. Твори Гі де Мопассана на екрані українського телебачення / І. В. Зборовець // Культура України. Серія: Мистецтвознавство : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків, 2017. — Вип. 56. — C. 99-110.

Під науковим керівництвом І. В. Зборовця захищено докторську та кандидатську дисертації.

І. В. Зборовець — член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури.

Член редакційної колегії наукових фахових видань «Культура України» (Харківська державна академія культури) та «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» (Харківська державна академія дизайну і мистецтв).

З 2017 року займає посаду завідувача кафедри телебачення ХДАК.

Публікації: Список публікацій.