ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра телебачення

Ландяк Оксана Миронівна
старший викладач, кандидат філософських наук

Ландяк Оксана Миронівна — кандидат філософських наук, старший викладач кафедри телебачення. Стаж науково-педагогічної роботи 5 років.

Дисципліни, які викладає: «Цифрове телебачення і медіа-комунікації: сучасні дискурсивні практики», «Аудіовізуальні мистецтва в контексті сучасної соціокультурної ситуації»; здійснює керівництво магістерськими роботами, науковою роботою студентів.

Публікації:
1. Ландяк О. М. Морфологічні особливості дудлу як жанру нет-арту в сучасному інтернет-просторі / О. М. Ландяк // Науковий журнал «Молодий вчений». Сер.: Мистецтвознавство. — Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. — №6 (33) . — С. 303-307.
2. Ландяк О. М. Медіа-арт в контексті сучасного екранного мистецтва / О. М. Ландяк, Д. О. Коновалов // Науковий журнал «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». Сер.: мистецтво, мистецтвознавство. — Київ: Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом», 2015. — С. 104‒118.
3. Ландяк О. М. Зображувальні технології голографічного перформансу. Історія розвитку та основні комунікаційні параметри / О. М. Ландяк // Збірник наукових праць «Мистецтвознавство України» . — Київ: Фенікс, 2014. — Вип. 14. — С. 75‒80.
4. Ландяк О. М. Синергетичний підхід до аналізу медіамистецтва / О. М. Ландяк // Вісник Львівського університету. Сер.: Мистецтвознавство. — Львів: Львів. націон. університету імені І. Франка, 2015. — С. 25‒32.
5. Ландяк О. М. Дигитальный вектор современной медиакультуры / О. М. Ландяк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сер. : теорії культури і філософії науки. — Харків : в-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — № 1029‒II. — Вип. 48. — C.162‒169.
6. Ландяк О. М. Методологічний інструментарій медіалогії в сучасних культурних дискурсах / О. М. Ландяк // Культура України. — Харків : ХДАК. 2014. — Вип. 44. — C. 128‒136.
7. Ландяк О. М. «Аудіовізуальне мистецтво» як концепт у сучасному мистецтвознавчому дискурсі / О. М. Ландяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер.: Мистецтвознавство. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. — № 1 (вип. 36). — С. 213-223.
8. Цифрове телебачення і медіакомунікації: сучасні дискурсивні практики : програма норм. навч. дисципліни підготовки магістра напряму 02 "Культура і мистецтво" спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т кіно-, телемистецтва, Каф. телебачення ; [уклад. Ландяк О. М.]. — Харків : ХДАК, 2016. — 50 с. — http://192.168.1.122/ufd/fulltext/Програми та навчально-методичні матеріали ХДАК/pdf-2016/+ЦТБ А5.pdf.
9. Зображальна культура фільму : програма та навч.-метод. матеріали до курсу напрям підготовки 0202 "Мистецтво", спец. 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", ф-т "Кіно-, телемистецтва" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розробник О. М. Ландяк]. — Харків : ХДАК, 2015. — 29 с. — http://192.168.1.122/ufd/fulltext/Програми та навчально-методичні матеріали ХДАК/pdf-2016/+Зобр культ фільму ландяк.pdf.
10. Переглядовий семінар : прогр. та навч.-метод. матеріали для курсу напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 6.02020301 "Кіно-, телемистецтво", ф-т "Кіно-, телемистецтво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб. О. М. Ландяк]. — Харків : ХДАК, 2014. — 29 с. — http://192.168.1.122/ufd/fulltext/Програми та навчально-методичні матеріали ХДАК/pdf-2016/+переглядовий семінар Ландяк.pdf.