ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Зборовець Іполит Васильович
професор, доктор мистецтвознавства, професор

Зборовець Іполит Васильович — доктор мистецтвознавства, професор. Стаж науково-педагогічної роботи — 45 років.

Викладає наступні дисципліни: «Історія світової літератури», «Історія української літератури».

І. В. Зборовець — автор понад 120 публікацій, з них:
1. Зборовец И. В. Искусство театрализации художественной прозы: учеб. пос. / И. В. Зборовец. — X. : Форт, 2013. — 140 с.
2. Зборовець І. В. Доля українського мовознавця Василя Зборовця : моногр. /І. В. Зборовець. — X.: Форт, 2014. — 144 с.
3. Зборовець І. В. Філософсько-поетичний синтез у книзі М. В. Дяченка «Временное и вечное» / І. В. Зборовець // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — К., 2014. — Вип. 11 (1).— С. 165–169.
4. Зборовец И. В. Александра Монтвид в Харьковском институте благородных девиц: моногр. / И. В. Зборовец. — X. : Форт, 2015. — 140 с.
5. Зборовец И. В. Одиночество Мирона Степняка: моногр. / И. В. Зборовец. — X.: Форт, 2015, — 122 с.
6. Зборовец И. В. Римские стоики в современном философском дискурсе / И. В. Зборовец // Вісник Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — X. : ХДАДМ, 2015. — №7. — С. 106–111.
7. Зборовец И. В. Киномелодрама XX века как явление мировой культуры: моногр. / И. В. Зборовец. — X. : Лидер, 2016. — 314 с.
8. Зборовець І. В. Твори Гі де Мопасана на екрані українського телебачення / І. В. Зборовець // Культура України: зб. наук. пр. — Х. : ХДАК, 2017. — С. 99–109.

Під науковим керівництвом І. В. Зборовця захищено докторську та кандидатську дисертації.

І. В. Зборовець — член спеціалізованих вчених рад Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури.

Член редакційної колегії наукових фахових видань «Культура України» (Харківська державна академія культури) та «Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті» (Харківська державна академія дизайну і мистецтв).

З 2017 року займає посаду завідувача кафедри телебачення ХДАК.

Публікації: Список публікацій.