ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Куриленко Ірина Анатоліївна
доцент, кандидат філологічних наук, доцент

Куриленко Ірина Анатоліївна — кандидат філологічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Викладає наступні дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням, Історія української літератури, Основи красномовства, Українська мова в засобах масової інформації.

І. А. Куриленко — автор понад 20 публікацій, з них:
1. Основи красномовства: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів ІІІ курсу за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальністю 6.010100 – «Соціальна педагогіка» / Харк. держ. акад. культури: розробник: І.А. Куриленко. – Х: ХДАК, 2013. – 35 с.
2. Куриленко І. А. Трансформація феномену гри в дискурсі постмодернізму / І. А. Куриленко // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. пр. – Харків: ХДАК, 2015. – Вип. 49. – С. 41 – 50.
3. Куриленко І. А. До питання про сутність та жанрові особливості українського інтелектуального роману / І. А. Куриленко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: зб. наук. ст. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2015. – Вип.V. – С. 272 – 280.
4. Куриленко І. А. Деструкція концепту часу в посткультурі / І. А. Куриленко // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. пр. – Харків: ХДАК, 2015. – С. 66–73.
5. Куриленко І. А. Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну / І. А. Куриленко // Вісник Харків. держ. акад. культури: зб. наук. пр. – Харків: ХДАК, 2016. – С. 34–41.
6. Куриленко І. А. Художній текст як віддзеркалення тексту культури / І. А. Куриленко // Культура України. Сер. Культурологія: зб. наук. пр. – Харків: ХДАК, 2017. – Вип. 55. – С 137–144.
7. Куриленко І. А. Культурно-екзистенціальні модуси в контексті української інтелектуальної романістики 20-х років ХХ століття / І. А. Куриленко // Наукові записки. – Вип. 158. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 112–117.

І. А. Куриленко бере участь у складі журі II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (2016, 2017 рр.).

Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

І. А. Куриленко — член спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Публікації: Список публікацій.