ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Брагіна Тетяна Михайлівна
доцент, кандидат філософських наук, доцент

Брагіна Тетяна Михайлівна — кандидат філософських наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи— 27 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія образотворчого мистецтва, Історія образотворчого мистецтва Європи, Образотворче мистецтво модерної доби.

Т. М. Брагіна — автор понад 70 публікацій, з них:
1. Брагіна Т. М. Проблеми розвитку неперервної культурно-мистецької освіти в Харківській державній академії культури / Т. М. Брагіна // Культура України : зб. наук. пр. — Х., 2013. — Вип. 42 : (спецвип.), Ч. 2. — C. 11-19.
2. Брагина Т. М. Украинская народная архитектура : учеб. пособие по работе с видеофильмом для иностр. студентов базовых фак. гуманитар. профиля / Е. Н. Билык, Т. М. Брагина, Е. Н. Сухорукова ; М-во культуры Украины, Харьк. гос. акад. культуры, Каф. искусствоведения, литературоведения и языкознания. — Харьков : ХГАК, 2013. — 32 с
3. Брагина Т. М. Использование учебных видеофильмов культурологического содержания в процессе преподавания русского языка как иностранного / Е. Н. Билык, Т. М. Брагина, Е. Н. Сухорукова // Теория и технология обучения филологическим дисциплинам в вузе и школе : коллектив. моногр. — Белгород ; Севастополь ; Харьков, 2013. — Разд. 1 : Теория и технология преподавания русского языка как иностранного. — C. 23-43
4. Брагіна Т. М. Стан та перспективи підготовки фахівців зі спеціальності "медіа-комунікації" в Харківській державній академії культури в контексті сучасної медіа-освіти / О. М. Білик, Т. М. Брагіна // Актуальні питання культурології : альм. наук. т-ва "Афіна" каф. культурології та музеєзнавства / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Каф. культурології та музеєзнавства. — Рівне, 2015. — C. 83-88.
5. Брагіна Т. М. Використання інтерпретативної антропології К. Гірца у процесі вивчення акультурації іноземних студентів / О. М. Білик, Ю. А. Брагін, Т. М. Брагіна // Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст. / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. — Харків, 2016. — C. 18-23.
6. Брагіна Т. М. Інтерпретативна антропологія К. Гірца та герменевтичне переосмислення предмета й засновків сучасних студій культури/ Ю. А. Брагін, Т. М. Брагіна // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журнал/ М-во освіти і науки України, Націон. ун-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2017. — Вип. 16. — C. 12-16.
7. Брагіна Т. М. The application of hermeneutical method in C. Geertz’s interpretative anthropology] / Т. М. Брагіна, Ю. А. Брагін // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України, Ін-т культурології. — Х., 2017. — Вип. 58 . — C. 129-136.