ФАКУЛЬТЕТ КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВА

Кафедра мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства

Білик Олена Миколаївна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Білик Олена Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент. Стаж науково-педагогічної роботи – 22 роки.

Викладає наступні дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням, Літературне редагування і стилістика, Теорія і практика наукового редагування, Українська мова (для іноземних аспірантів).

О. М. Білик — автор понад 120 публікацій, з них:
1. Билык Е. Н., Брагина Т. М., Сухорукова Е. Н. Украинская народная архитектура : учеб. пособие по работе с видеофильмом для иностр. студентов базовых фак. гуманитар. профиля / Харьк. гос. акад. культуры, Каф. искусствоведения, литературоведения и языкознания. Харьков : ХГАК, 2013. 32 с.
2. Bilyk E. N. The Forming of Cross-Cultural Literacy and Intercultural Competence of Foreign Students in the Process of Socialization in the Educational and Cultural Environment of a Higher Educational Institution / Elena N. Bilyk // Eastern European Scientific Journal. 2015. № 4. P. 145–153.
3. Білик О. М. Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України : моногр. / Харків. держ. акад. культури. Харків : Майдан, 2016. 334 с.
4. Білик О. М. Іноземні студенти як об'єкт соціалізації в соціокультурному просторі України // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. Чернігів, 2016. Вип. 133. C. 10–14.
5. Білик О. М. Розвиток соціальності іноземних студентів у процесі соціально-педагогічного супроводу соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу // Pedagogy and Psychology: Science and Education a New Dimension. 2016. IV (48), Iss. 102. C. 7–10.
6. Білик О. М. Забезпечення якості професійної підготовки іноземних студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти України // Проблеми емпіричних досліджень у психології : зб. наук. пр. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 13. C. 275–282.
7. Білик О. М. Соціалізація іноземних студентів у контексті соціально-педагогічної діяльності в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : Педагогічні науки : зб. наук. пр. Старобільськ, 2016. № 1, ч. 2. C. 107–114.
8. Білик О. М. Соціально-педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів: досвід практичної реалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу [Електронний ресурс] // ScienceRise: Pedagogikal Education. 2017. № 4 (12). С. 30–37. URL: http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/100404/95949.

О. М. Білик — завідувач центру міжнародної освіти і співробітництва Харківської державної академії культури.

Публікації: Список публікацій.