ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра сучасної хореографії

Шабаліна Олена Миколаївна
завідувач кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

Кандидат мистецтвознавства, доцент. Науково-педагогічний стаж — 19 років.

Викладає дисципліни: «Сучасний танець та методика його викладання», «Мистецтво балетмейстера», «Хореографічний ансамбль» для студентів бакалаврату денної та заочної форми навчання, «Хореографічна імпровізація» для студентів магістратури денної форми навчання; здійснює керівництво курсовими роботами з дисциплін «Сучасний танець та методика його викладання» та «Мистецтво балетмейстера» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання.

О. М. Шабаліна — автор публікацій:
1. Тьюторский подход в подготовке хореографов. Тьюторство в открытом образовательном пространстве и коучинг: взаиморесурсность двух профессий : материалы VIII междунар. научн.-практ. конф. / Моск. пед. гос. ун-т каф. инд-ции и тьюторства, межрег. тьюторская ассоц. — Москва : ООО «Буки Веди», 2015. — С. 246–250.
2. Мова тіла як пластичний вимір ХХ ст. // Культура України. Сер. Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2015. — Вип. 51. — C. 182–192.
3. Перепрограммирование рефлексов как путь к эвристическому мышлению // Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология : сб. ст. / Гуманит.-пед. акад. (фил.) «Крымского федеральн. ун-та» — Ялта : РИО ГПА, 2015. — Вып. 48. — Ч. 1. — C. 326–335.
4. Внутренний ресурс в пластическом диалоге с социумом // Научные труды SWorld. Искусствоведение, архитектура и стр-во : сб. ст. / Одесский нац. морской ун-т, Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), Укр. гос. акад. ж.-д. транспорта. — Иваново : Науч. Мир, 2015. — Вып. 3 (40). — Т. 10 — C. 4–9.
5. Автентичний рух в сучасному хореографічному мистецтві // Вісник Львівського університету. Сер. : Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Львів : ЛНУ 2015. — Вип. 16. — Ч. 2. — С. 171-178.
6. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку ХХ століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв зб. наук. пр. — Львів : ЛНАМ, 2016. — Вип. 28. — C. 263–273
7. Програма та метод. рекомендації проходження виробничої практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Хореографія» - Харків : ХДАК, 2015. — 36 с.
8. Контактна імпровізація : навч.-метод. матеріали курсу для студ. освітньо-кваліфікац. рівня «Спеціаліст» спец. «Хореографія» спеціалізації «Сучасна хореографія» - Харків : ХДАК, 2015. — 61 с.
9. Безконтактна імпровізація : прогр. та навч-метод. матеріали для студ. освітньо-кваліфікац. рівня «Бакалавр» спеціальності 6.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Сучасна хореографія» - Харків : ХДАК, 2015. — 61 с.
10. Сучасне хореографічне мистецтво : підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку: навч.-метод. посібник / упор. О. Плахотнюк, Л. Андрощук, Т. Благова. Львів : СПОЛОМ, 2016. — С. 102-109.
11. Пластичність. Мова. Тіло М-во культури України, ХДАК. – Київ : ФО-Поліщук О. В., 2017. — 194 с.

О. М. Шабаліна — автор та керівник Міжнародного конкурсу сучасного танцю «Золото осені» (Луганськ, 2000-2012 рр.); засновник та керівник Перформанс проект «АртПроцес» (Харків, з 2015 р.).