ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра сучасної хореографії

Хендрик Ольга Юріївна
старший викладач, кандидат педагогічних наук

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри сучасної хореографії. Стаж науково-педагогічної роботи — 18 років.

Викладає дисципліни: Мистецтво балетмейстера, Сучасний танець та методика його викладання, Хореографічний ансамбль для студентів ОКР Бакалавр денної та заочної форми навчання.

О. Ю. Хендрик — автор публікацій:
- Соціально-педагогічні умови підвищення ефективності розвитку соціальності студентів-хореографів засобами хореографії / О. Ю. Хендрик // Вісник Харківської державної академії культури. — 2013. — Вип. 41. — С. 277–285.
- Розвиток соціальності студентів мистецьких спеціальностей засобами хореографії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. Ю. Хендрик; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". — Луганськ, 2014. — 20 c.
- Методичні рекомендації до виконання і захисту курсових та магістерських робіт для студентів напряму підготовки "Хореографія" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т хореогр. мистецтва ; [уклад.: Бортник К. В., Хендрик О. Ю.]. – Харків : ХДАК, 2015. – 46 c.
- Проблема забезпечення навчально-методичним інструментарієм дисципліни “Танець Контемпорарі” у ВНЗ України / О. Ю. Хендрик // Культура України. Cерія: Мистецтвознавство. — ХДАК, 2016. — Вип. 54. — С. 255–265.