ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра сучасної хореографії

Чілікіна Наталія Олександрівна
старший викладач, кандидат мистецтвознавства

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри сучасної хореографії. Стаж науково-педагогічної роботи — 19 років.

Викладає дисципліни: Практикум (для студентів денного та заочного відділень факультету музичного мистецтва), Комплексна система виховання актора. Танок. (Для студентів денного та заочного відділень факультету театрального мистецтва).

Н. О. Чілікіна — автор публікацій:
1. Чілікіна Н. О. Епістемологічні основи досліджень хореографічного мистецтва / Н. О. Чілікіна // Культура України : зб. наук. пр. – Вип. 43. – Харків: ХДАК, 2013. – С. 175–184.
2. Чиликина Н. А. «Четыре темперамента» П. Хиндемита – Дж. Баланчина в зеркале практической психологии своего времени / Н. А. Чиликина // Культура: открытый формат-2013 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность): сб. науч. ст. – Минск: БГУКИ, 2013. – С. 294 – 297.
3. Чілікіна Н. О. Проблема виразності тіла (body) як джерела знакових кодів у когнітивній системі розпізнавання танцю / Н. О. Чілікіна // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. – Вип. 23. – Київ: Міленіум, 2013. – С. 138 – 144.
4. Чілікіна Н. О. Сучасні аспекти філософії тілесності як ключ до мови тіла / Наталія Чілікіна // Вісник Львівського університету. Серія : Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 234 – 241.
5. Чілікіна Н. О. Методи аналізу сучасного танцю за допомогою виявлення його знакової структури / Н. О. Чілікіна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24 – 25 квітня 2014 р. – Харків: ХДАК, 2014. – С. 142 – 143.
6. Чілікіна Н. О. Аналіз сучасного танцю в хореології / Н. О. Чілікіна // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : метод. посібник // Упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – С. 15 – 27.
7. Чілікіна Н. Мова тіла в контексті хореографічної сучасності / Н. Чілікіна // «Молоде мистецтво» України: проблеми реалізації випускників творчих Вишів. Матеріали Всеукраїнської міждисциплінарної науково-творчої та практичної конференції / Національна академія мистецтв України Інститут проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – С. 29 – 30.
8. Чілікіна Н. Проблематика сучасної хореографічної освіти / Н. Чілікіна // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип. 12, Ч. 2. – С. 298– 308.
9. Чілікіна Н. О. Сучасна хореографія: актуальні підходи до навчання / Н. О. Чілікіна // Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал : зб. матеріалів Всеукр. наук. - практич. конф. м. Київ, 15 – 16 квітня 2016 р. – Київ : КНУКіМ, 2016. – С. 286 – 289.
10. Чілікіна Н. О. Кінезіологія як новація в процесі навчання хореографії / Н. О. Чілікіна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матер. Всеукр. наук.-теорет. конф., 21–22 квітня 2016 р. – Харків : ХДАК, 2016. – С. 226 – 227.
11. Чілікіна Н. Соматичні практики та кінезіологія в процесі навчання контемпорарі / Н. Чілікіна // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту : навчально - методичний посібник : / упор. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ Івана Франка, 2017. – С. 12 – 17.
12. Чілікіна Н. О. Сучасний танець: свідомий підхід / Н. О. Чілікіна // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф., 20 – 21 квітня 2017 р. – Харків : ХДАК, 2017. – С. 175 – 176.