ФАКУЛЬТЕТ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кафедра народної хореографії

Шилова Людмила Миколаївна
старший викладач,
член Національної хореографічної спілки

Науково-педагогічний стаж – 34 роки.

Викладає дисципліни: Класичний танець та методика його викладання, Історичний бальний танець; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Публікації:
1. Історичний бальний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студ. ф-ту хореогр. мистецтва, що навчаються за ОКР "Бакалавр" напрям 6.020202 "Хореогр." / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Ф-т хореогр. мистецтва, Каф. нар. хореогр. ; уклад. Л. М. Шилова. — Харків : ХДАК, 2013. — 73 с.
2. Класичний танець та методика його викладання. Партерна гімнастика: навчально-методичні матеріали для студентів факультету хореографічного мистецтва, що навчаються за ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Л. М. Шилова. — Х. : ХДАК, 2015. — 21 с.
3. Історичний бальний танець та методика його викладання. Бальні танці епохи пізнього Відродження: навчально-методичні матеріали для студентів факультету хореографічного мистецтва, що навчаються за ступенем «Бакалавр», напрям підготовки 6.020202 «Хореографія» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Л. М. Шилова. — Х. : ХДАК, 2017. — 22 с. (електронна публікація).
6. Програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни «Класичний танець та методика його викладання» для студентів, що навчаються за ступенем «Бакалавр» спеціальністю 024 «Хореографія» спеціалізацією «Народна хореографія». Х. ХДАК, 2017 – 61 с. (електронна публікація).
7. Програма та навчально-методичні матеріали з дисципліни «Історичний бальний танець» для студентів, що навчаються за ступенем «Бакалавр» спеціальністю 024 «Хореографія» спеціалізацією «Народна хореографія». Х. : ХДАК, 2017 – 26 с. (електронна публікація).

Шилова Л. М. здійснює керівництво науковою діяльністю студентів з підготовки тез та доповідей на Всеукраїнську конференцію молодих науковців «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття».

Бере участь в роботі журі Всеукраїнських фестивалів та конкурсів хореографічного мистецтва.