ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Зайцева Марина Миколаївна
доцент, кандидат економічних наук

Кандидат економічних наук. Стаж науково-педагогічної роботи — 14 років.

Викладає наступні дисципліни: Економічна теорія; Економіка підприємства; Організація підприємницької діяльності в туризмі; Стратегічний менеджмент в туризмі; Стратегічний маркетинг в туризмі; здійснює керівництво магістерськими роботами.

Автор близько 50 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: моногр. / Дєгтяр А.О., Степанов В.Ю., Дєгтяр О.А., Зайцева М.М. та ін. — Харків : С.А.М., 2015. — 552 с.
2. Економіка підприємства: програма та навч.-метод. матеріали для бакалаврів напрям підготовки 6.140.10 "Туризм", ф-т упр. та бізнесу / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. турист. бізнесу ; [розробник М. М. Зайцева]. — Харків : ХДАК, 2015. —41 с.
3. Зайцева М. Н. Информационная логистика в управлении туристическим предприятие. Zaitseva M. Information logistics in the management of tourist enterprise // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. — Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE. 2016. — P. 319-322.
4.Зайцева М. Н. Бенчмаркетинг как способ повышения эффективности туристического предприятия . Zaitseva M. Benchmarking as a way to increase the efficiency of tourism companies // Economics, management, law: realities: and perspectives: Collection of scientific articles. — Les editions L’ Originale, Paris, France, 2016. — P. 389-392.
5. Зайцева М. М. Соціальний аспект туристичної діяльності плінарний // Електронне наукове видання “Sосіопростір: Міждисциплінарний збірник наукових праць соціології та соціальної роботи” Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. — Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. — № 5. Режим доступу: http://www.sociology.kharkov.ua/images/socioprostir/magazine/5_2016/3.pdf
6. Зайцева М. М. Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» / Харків. нац. універ. ім. В. Н. Каразіна. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 5. — С. 142-144.

М. М. Зайцева бере участь у міжнародному проекті “Креативний Харків 2.0: Молодіжні ідеї для зростання” в рамках “Тижнів Німеччини 2017”.
Входить до складу організаційного комітету Міжнародної наукової конференції “Культурологія та соціальні комунікації”, Всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених “Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття”, які проходять в Харківській державній академії культури.