ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Лиман Сергій Іванович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

ЛИМАН Сергій Іванович (н. 22.05.1966) - історик-медієвіст, фахівець з історії медієвістики в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст.; історик міжнародного туризму. Доктор історичних наук (2010), професор (2010).

Народився у с. Міндерла Сухобузимського району Красноярського краю в родині військовослужбовця.Трудову діяльність розпочав лаборантом СШ №1 (м. Омськ, 1983-1984 рр.). Одночасно в 1983-1984 рр. – студент заочного відділення історичного факультету Омського державного університету. 1984-1986 рр. – служба в Прикордонних військах. В 1986-1990 рр. – студент історичного факультету Харківського державного університету ім. О.М. Горького (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).
Після закінчення з відзнакою ХДУ в 1990-1993 – в аспірантурі того ж університету. 1993-1994 – старший викладач кафедри всесвітньої історії Харківського державного педагогічного інституту (нині – Харківський національний педагогічний університету) ім. Г.С. Сковороди. В 1994 р. в Дніпропетровському державному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Медієвістика в Україні в кінці XIX– на початку ХХ ст..» (наук. керівник – канд. іст. наук., доц. Митряєв А.І.). В 2010 р. в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна захистив докторську дисертацію на тему: «Середньовічні цивілізації Західної, Центральної та Південно-Східної Європи: досвід досліджень в українських землях Російської імперії (1804 – перша половина 1880-х рр.)» (наук. консультант – доктор іст. наук., проф. Сорочан С.Б).
З 1994 р. працює в Харківському державному інституті культури (з 1997 р. – у Харківській державній академії культури): старший викладач, з 1997 р. – доцент кафедри всесвітньої історії і музеології (з 1998 р. – кафедри історії України та музеєзнавства, з 2009 р. – кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства), в 2006-2009 – докторант, в 2010 – професор. З 2013 р. – завідувач кафедри туристичного бізнесу ХДАК.

Входить до складу ряду редколегій періодичних наукових видань та збірників наукових праць: «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (Київ), «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, «Нартекс. Byzantina Ukrainensis» (Харків) та ін.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Д 64.051.10 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна зі спеціальності «історія України, всесвітня історія». Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Чернігівського національного педагогічного університету К 78.053.01 зі спеціальності «історія України, всесвітня історія».

Коло наукових інтересів – історія міжнародного туризму, розвиток вітчизняної медієвістики в XIX– напочатку XX ст.; Брав участь у більше ніж 60 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конгресах й симпозіумах. Автор і співавтор близько 160 наукових, науково-методичних та навчальних праць (монографії – 1, статей – 111, тез доповідей – 23, курсів лекцій – 2, навчально-методичних посібників – 19).

Публікації: Автор і співавтор близько 160 наукових, науково-методичних та навчальних праць (монографій – 1, статей – 111, тез доповідей – 23, курсів лекцій – 1, навчально-методичних посібників – 19). Публікації С.І. Лимана.

Викладає курси: «Історія туризму», «Міжнародний туризм», «Символіка народів світу», «Історія середніх віків», «Сучасна історія зарубіжних країн», «Побут та менталітет європейців».

Література про С. І. Лимана:
1. Олашин М. Лиман Сергій Іванович // Українські історики: Біобібліографічний довідник. – К., 2010. – Вип. 3. – С. 165-166.
2. Войтович Л. В. Рецензія на монографію: С.И. Лиман. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.) // ВісникХарк. держ. акад. культури. – Х., 2009. – Вип. 25. – С. 178–183.
3. Чувпило А. А. Трещина на компасе истории : шрам средневековья или позднейший бутафорский декор? [Рец.] // Східний світ. – 2009. – №3. – С. 208–211.
4. Козлітін В.Д. Рецензія на монографію: С.И. Лиман. Идеи в латах: Запад или Восток? Средневековье в оценках медиевистов Украины (1804 – первая половина 1880-х гг.). – Х.: ХГАК, 2009. – 688 с. // Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету: Серія “Історія та географія”. – Х., 2010. – Вип. 38. – С. 228–230.
5. Волосник Ю.П. Первое исследование раннего этапа отечественной медиевистики.[Рец.] // Історичний архів. Наукові студії. – Миколаїв, 2010. – Вип. 4. – С. 122–124.
6. Сергій Іванович Лиман // Харківська державна академія культури: до 85-річчя з дня заснування: монографія / В.М. Шейко та ін. – Х., 2015. – С. 40-41.
7. Лиман Сергій Іванович // Праці викладачів та співробітників Харківської державної академії культури (2009-2013) : бібліографічний покажч. : Уклад.: С.В. Євсєєнко, О.М. Левченко, О.С. Хижна. – Х., 2015. – С. 150–153.
8. Лиман Сергій Іванович // Історики-медієвісти сучасної України : довідник / Уклад. О. Б. Головко. – Кам’янець-Полільський : Кам’янець-Полільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 39.