ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра туристичного бізнесу

Лиман Сергій Іванович
завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Доктор історичних наук, професор.

Викладає наступні дисципліни: Історія туризму; Міжнародний туризм; Символіка народів світу; Історія середніх віків; Сучасна історія зарубіжних країн; здійснює керівництво магістерськими роботами, аспірантами.

Автор близько 180 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Лиман С. І. З історії вітчизняного туризму та медієвістики: наукове відрядження ад'юнкта Харківського університету М. Н. Петрова до Франції (1858-1860 рр.) / С. І. Лиман // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. — Харків, 2014. — Вип. 45. — C. 15-23.
2. Лиман С. І. З історії вітчизняного туризму й медієвістики: Німеччина і Австрія 1858-1860 рр. очима ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : зб. наук. пр. – Вип. 4. – Кам’янець-Подільській, 2015. – С. 119–129.
3. Лиман С. І. Ф. Я. Фортинський у Франції: з історії його зарубіжної подорожі 1874-1876 рр. / С. І. Лиман // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер. Історичні науки. — Кам'янець-Подільський, 2015. — Т. 25 : На пошану професора І. С. Винокура. — C. 109-117.
4. Лиман С. І. «Звіт про подорож Західною Європою в 1858-1859 рр.» професора Харківського університету Д. І. Каченовського як джерело з історії вітчизняного туризму / С. І. Лиман // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2016. – Вип 1 (34). – С. 126-130.
5. Лиман С. И. Из истории международного туризма : Англия начала 1860-х гг. глазами адъюнкта Киевского университета Св. Владимира А. В. Романовича-Славатинского / С. И. Лиман // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Ужгород, 2016. – Вип. 2 (35). – С. 109-114.
6. Історія туризму : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу / Харків. держ. акад. культури. – Харків: ХДАК. – 2016. – 53 с.
7. Міжнародний туризм : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу / Харк. держ. акад. культури ; укладачі: С. І. Лиман, М. В. Фомін. – Х.: ХДАК, 2017. – 40 с.

Під науковим керівництвом С. І. Лимана у 2017 р. захищена кандидатська дисертація І. Г. Рудавіної «Театральні музеї України : виникнення та діяльність зі збереження й трансляції культурної спадщини» (1923–1991 рр.) зі спеціальності 26.00.05 — музеєзнавство. Пам’яткознавство.
С. І. Лиман виконує функцій члена редколегії наукових фахових видань «Вісник Харківської державної академії культури» «Науковий вісник Дипломатичної академії України» (Київ), «Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).
С. І. Лиман — завідувач кафедри туристичного бізнесу ХДАК з 2013 р.
Член спеціалізованих вчених рад: Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, К 78.053.01 Чернігівського національного педагогічного університету університету імені Т. Г. Шевченка.
В якості офіційного опонента за останні 5 років С. І. Лиман брав участь у захисті 1 докторської та 4 кандидатських дисертацій.

Список наукових та навчально-методичних праць.