ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Степанов Віктор Юрійович
професор, доктор наук з державного управління, професор

Декан факультету управління та бізнесу, доктор наук з державного управління, професор, стаж науково-педагогічної роботи − 20 років.

Викладає наступні дисципліни: Державне та регіональне управління; Інформаційні системи в менеджменті; Система технологій. Здійснює керівництво магістерськими роботами, докторантами.

Автор понад 200 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Степанов В. Ю. Основи корпоративного управління : навч. пос. / А. О. Дєгтяр, В. Ю Степанов, О. О. Губарев. − Харків : С. А. М., 2012. − 280 с.
2. Степанов В. Ю. Державна інформаційна політика: формування та реалізація : моногр. / В. Ю. Степанов. − Харків : С. А. М., 2013. − 488 с.
3. Степанов В. Ю. Інформаційне забезпечення системи державного управління / В. Ю. Степанов // Актуальні проблеми держ. упр. : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Харків, 2013. — № 1. — C. 226–231.
4. Степанов В. Ю. Адміністрування в інформаційній сфері / В. Ю. Степанов // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. − Харків, 2014. − Вип. 4(47). − C. 34–40.
5. Stepanov V. Informatization of regional management / Stepanov Viktor // Nauka i Studia. Pedagogiczne nauki. Historia. Panstwowy zarzad. Politologija, Przemysl. — 2015. — № 6. — S. 46−50.
6. Степанов В. Ю. Інформаційний простір: державно-управлінський аспект : моногр. / В. Ю. Степанов. − Харків : С. А. М., 2015. − 567 с.
7. Степанов В. Ю. Інформаційна безпека як складова державної інформаційної політики / В. Ю. Степанов // Державне будівництво : наук. журн. − 2016. − № 2. − Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua.

В. Ю. Степанов є членом редколегій: міжнародного наукового журналу «Інтернаука» та електронного фахового видання “Державне управління: теорія та практика” Національноі академії державного управління при Президентові України.
В. Ю. Степанов − член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з державного управління у Національному університеті цивільного захисту України (Д 64.707.03).
В якості офіційного опонента В. Ю. Степанов за останні п’ять років взяв участь у захисті однієї докторської і 13 кандидатських дисертацій.