ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Сотніков Володимир Іванович
доцент, кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, стаж науково-педагогічної роботи — 26 років.

Викладає наступні дисципліни: Основи економічної теорії; Теорія господарства; Фінансовий менеджмент; Інвестиційний менеджмент; Контролінг; Логістика. Здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Автор понад 100 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Сотніков В. І. Теорія господарства: навчальний посібник / В. І. Сотніков – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 168 с. (Укр. мов.).
2. Сотников В. И. Макроэкономический аспект инновационных процессов и направления их активизации / В. И. Сотников // Управління розвитком. – 2013. – №4. – С. 12-14.
3. Сотников В. И. Анализ способности и готовности предприятий к инновационному развитию / В. И. Сотников // Управління розвитком. – 2014. – №7. – С. 36-38.
4. Сотніков В. І. Оцінка потенційної прогресивності інноваційних технологій / В. І. Сотніков // Матеrialy VIII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Perspektywiczne opracowania sa nauka i technika”. 07-15 listopada 2012. Volume 4. Ekonomiczne nauki. Przemysl. «Nauka i studia», 2015. – С. 7-9.
5. Сотніков В. І. Періодизація життєвого циклу інноваційного процесу / В. І. Сотніков // Економіка розвитку. – 2015. – №2. – С. 56-59.
6. Сотніков В. І. Необхідність упровадження інновацій для ефективного управління промисловими підприємствами / В. І. Сотніков // Бизнес-информ. – 2016. –-№7(8). – С. 91-95.
7. Дєгтяр А.О., Сотніков В.І., Управління проектами: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. менедженту і адміністрування. – Харків : ХДАК, 2017. – 192 с.

В. І. Сотніков бере участь у складі оргкомітету міжнародної та всеукраїнської конференцій, що проводяться у ХДАК двічі на рік.