ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Калюга Олег Олександрович
старший викладач, кандидат наук з державного управління

Кандидат наук з державного управління, старший викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 4 роки.

Викладає наступні дисципліни: Операційний менеджмент; Технології прийняття управлінських рішень; Організація транспортних послуг; Теорія господарства; Публічне адміністрування; Міжнародні економічні відносини. Здійснює керівництво дипломними роботами.

Автор понад 30 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Калюга О. О. Державне регулювання банківського іпотечного кредитування та його зв'язок з фондовим ринком / О. О. Калюга // Вісник Національного університету цивільного захисту України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 70-78
2. Калюга О. О. Стан державного регулювання фінансового ринку України / О. О. Калюга // Вісник Національного університету цивільного захисту України №1 – Харків, 2017. – № 1. – С. 126-135.
3. Дєгтяр А. О. Аналіз світового фінансового ринку під час кризи 2008 року та управління українським фінансовим ринком на сучасному етапі / А. О. Дєгтяр, О. О. Калюга // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування електронне наукове фахове видання Херсонського національного технічного університету. – Херсон: 2017. – № 1 – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/ Ttpdu_ 2017_1_13
4. Калюга О. О. Фондовий ринок як елемент фінансового ринку / О. О. Калюга // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2017. – Вип. 1 (56). – С. 99-104.
5. Дєгтяр А. О. та ін. Державне регулювання фінансових ринків: моногр. / А. О. Дєгтяр, О. А. Дєгтяр, О. О. Калюга, О. М. Непомнящий, Р. Г. Соболь. – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.

З січня 2014 року по січень 2016 року обіймав посаду завідувача кафедри міжнародних економічних відносин у Харківському інституті сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум».
В якості офіційного опонента брав участь у захисті кандидатської дисертації Ю. Л. Мохової на тему «Механізми державного регулювання іпотечного кредитування в Україні» (2014).