ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Губарев Олександр Олегович
доцент, кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, стаж науково-педагогічної роботи — 26 років.

Викладає наступні дисципліни: Налогова система; Економіка і фінанси підприємства; Управлінський облік і аудит; Бізнес планування; Мікроекономіка; Макроекономіка. Здійснює керівництво дипломними проектами.

Автор понад 100 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Губарев О. О. Фінансова стабільність суб’єктів господарювання в умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища // О. О. Губарев, К. В. Орєхова, О. Г. Головко / Problems of social and economic development of business: Collection of scientificarticles. Vol. 2. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – p. 266-271.
2. Губарев О. О. Діагностика кризового стану в розвитку суб’єктів господарювання // О. О. Губарев, О. Г. Головко / Вісник Харківської державної академії культури. Сер. Соціальні комунікації: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2015. – Вип. 46. – С. 215 – 224.
3. Дєгтяр А. О. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: моногр. / А. О. Дєгтяр, В.Ю. Степанов, О.А. Дегтяр, В.І. Ковальчук, Л.Г. Гетьман, О.О. Губарев, М.М. Зайцева, Ю.І. Ларіонов, Н.В. Лисенкова, З.М. Остропольська, А.В. Пшинка. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с.
4. Губарев О.О. Моделювання рiвня фiнансової безпеки підприємства // О.О. Губарев, О.Г. Головко, А.А. Кривонос / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серiя «Економiчнi науки». – Херсон : ХДУ, 2016. – Вип. 16, ч. 4. – С. 148-151.
5. Азаренкова Г. М. Удосконалення фінансового менеджменту підприємства : моногр. / Г.М. Азаренкова та ін. – Харкiв : ФОП Здоровий Я. А., 2016. – 254 с.