ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Гетьман Лариса Геннадіївна
доцент, кандидат економічних наук, доцент

Кандидат економічних наук, доцент. Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Викладає наступні дисципліни: Основи економічної теорії; Мікро та макроекономіка; Історія економічних вчень; Фінанси, гроші та кредит; Міжнародні економічні відносини.

Автор понад 30 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Гетьман Л. Г. Информационное обеспечение учетно-контрольной системы : моногр. / Ганин А.В., Гетьман Л.Г. – Орел: Изд-во ОрелГИЭТ, 2013. – 120 с.
2. Дєгтяр А. О. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: монографія / А. О. Дєгтяр, В.Ю. Степанов, О.А. Дегтяр, В.І. Ковальчук, Л.Г. Гетьман, О. О. Губарев, М. М. Зайцева, Ю.І. Ларіонов, Н.В. Лисенкова, З.М. Остропольська, А.В. Пшинка. – Харків: С.А.М., 2015. – 552 с.
3. Гетьман Л. Г. Бізнес-середовище міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі /Ефективна економіка. – 2017. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
4. Гетьман Л. Г. Інформація як фактор суспільного розвитку на сучасному етапі / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» [Електроний ресурс]. – 2017. – № 3 (2). – С. 83 — 86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj 2017_3(2)_22
5. Гетьман Л. Г. Історико-економічний досвід стабілізації грошової системи в Україні / Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. – Х., 2016. – Вип. 49. – С. 196-205.