ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра менеджменту і адміністрування

Дєгтяр Андрій Олегович
завідувач кафедри, доктор наук з державного управління, професор,
заслужений діяч науки і техніки України,
дійснний член Академії Наук Публічного Управління України

Біографія Дєгтяра А.О.

Доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійснний член Академії Наук Публічного Управління України, стаж науково-педагогічної роботи 27 років.

Викладає наступні дисципліни: Статистика; Стратегічне управління; Управління проектами; Теорія економічного аналізу; Корпоративне управління. Здійснює керівництво магістерськими роботами, аспірантами, докторантами.

Автор понад 250 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Diegtiar A.O. Organization of Public Finances Functioning in Ukraine / Revue Algérienne de finances publiques. Revue annuelle publiée conjointement sous l’égide de l’Université de Tlemcen et de L’Association Nationale de Finances Publiques – A.Na.Fi.P, Numéro 2 – Décembre 2012. – P. 177–187.
2. Diegtiar A.O. Raising the efficiency of public administration of budget investments / Revue Algerienne de finances publiques / Revue annuelle publiee conjointement sous l’egide de L’Universite de Tlemcen La Faculte des Sciences Economiques et de Gestion Groupe de Recherche en Economie des Finances Publiques – GREFiP et l’Association Nationale de Finances Publiques – A.Na.Fi.P. – Numero 3, ISSN : 2170 – 1881, Decembre 2013.
3. Дєгтяр А.О. та ін. Державне та регіональне управління в соціальній сфері: моногр. / А.О. Дєгтяр та ін. / за заг. ред. А.О. Дєгтяра. – Харків : С.А.М., 2015. – 552 с.
4. Дєгтяр А.О. та ін. Державне регулювання фінансових ринків: моногр. / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь. – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с.
5. Дєгтяр А.О., Сотніков В.І., Управління проектами: [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. менедженту і адміністрування. — Харків : ХДАК, 2017. — 192 с.

За останні 5 років під науковим керівництвом проф. Дєгтяра А.О. захищено 5 докторських і 19 кандидатських дисертацій.
За останні п’ять років взяв участь у складі трьох експертних комісій МОН щодо акредитації підготовки магістрів напряму 07 «Управління та адміністрування» та 073 «Менеджмент» у Чорноморському державному університеті імені П. Могили, Запорізькому національному університеті й Київському національному університеті культури та мистецтв.
Член редколегій наукових журналів «Інтернаука», «Публічне управління: теорія та практика», «Держава та регіони. Серія: Державне управління», «Право та державне управління», «Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія: Державне управління», «Публічне адміністрування та національна безпека».
Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій з державного управління у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Д 64.858.01) і Національному університеті цивільного захисту України (Д 64.707.03) м. Харків.
В якості офіційного опонента за останні п’ять років взяв участь у захисті 8 докторських і 13 кандидатських дисертацій.