ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Шолухо Наталія Євгенівна
доцент, кандидат культурології, доцент

Шолухо Наталія Євгенівна, доцент кафедри філософії та політології, кандидат культурології, доцент, стаж науково-педагогічної роботи 8 років.

Викладає наступні дисципліни: Історія Середньовічної філософії та філософії ранньомодерної доби, Історія філософії ХІХ-ХХ ст., Філософія культури, Філософія, Соціологія, Соціологія молоді.

Автор понад 50 наукових і методичних праць, зокрема:
1. Шолухо Н. Є. Соціально-філософський аналіз інтернет-блогу як сучасного варіанту особистого щоденника (в контексті віртуальної комунікації) / Н. Є. Шолухо // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. Сер. : Гуманітарні науки : наук. журн. Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 1 (54). – С. 291–297.
2. Шолухо Н. Є. Мартін Гайдеґґер та Еманюель Левінас: трансформація етичних настанов повсякденності у світлі появи Іншого / Н. Є. Шолухо // Практична філософія. – 2013. – №3(49). – С. 84-87.
3. Шолухо Н. Є. Філософська рецепція тілесності в пізнанні (Мішель Фуко та Ганс Ульріх Гумбрехт) / Н. Є. Шолухо // Культура народов Причерноморья : науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского. – Симферополь : Таврич. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2014. – № 273. – С. 195–200.
4. Шолухо Н. Є. Особливості популяризації науки в інформаційному суспільстві: соціокультурні виміри / Н. Є. Шолухо // Культура України. Сер. : Культурологія : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2015. – Вип. 49. – С. 220–230.
5. Шолухо Н. Е. Телесность в концепциях любви Сёрена Кьеркегора и Ролана Барта / Н. Е. Шолухо // Актуальні проблеми філософії та соціології : науково-практич. журнал / Нац. ун т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2016. – Вип. 12. – С. 162–166.

За останні п’ять років обіймала посаду заступника відповідального секретаря приймальної комісії ХДАК.

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК.

Член організаційних комітетів міжнародної наукової конференції «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку» та всеукраїнської науково-теоретичної конференції молодих учених «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», в межах якої керує філософсько-політологічною секцією та займається підготовкою студентів, магістрів і аспірантів до доповідей. Входить до складу редакційної колегії збірки матеріалів конференції «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття».

Є співорганізатором інтелектуальної спільноти «Платформа 15» (кафедра філософії та політології, кафедра менеджменту культури та соціальних технологій), в межах якої модерує заходи й керує підготовкою доповідей студентів, магістрів і аспірантів ХДАК та інших ВНЗ м. Харкова.