ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра філософії та політології

Щедрін Анатолій Трохимович
професор, доктор культурології, професор

Щедрін Анатолій Трохимович, доктор наук з культурології, кандидат філософських наук, професор кафедри філософії та політології Харківської державної академії культури, стаж науково-педагогічної роботи 37 років.

Протягом останніх п’яти років викладає наступні дисципліни: Філософія, Соціологія, Філософія і логіка, Філософія (Філософська пропедевтика), Логіка, Історія філософії Стародавнього Сходу, Історія філософії Античності, Теоретична філософія, Теоретична філософія і логіка, Спецкурс «Міфотворчість у контексті культурно-цивілізаційного розвитку», Спецкурс «Соціально-комерційна міфологія в сучасній культурі».

Автор понад 250 наукових та методичних праць, зокрема:
1. Щедрин А.Т. Философско-антропологические аспекты проблемы поиска внеземных цивилизаций // Антропологічні виміри філософських досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 30–42;
2. Щедрин А.Т. Ченнелинг: поиски метаантропологических измерений бытия разума во Вселенной (по материалам Всемирной Паутины) // Антропологічні виміри філософських досліджень. Збірник наукових праць. Вип. 5. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 24–46.
3. Щедрін А.Т. Релігійно-філософськи рухи «Нової Ери» // Культура України: зб. наук. пр. – X. : ХДАК, 2014. – Вип. 46. – С. 33–42.
4. Щедрин А.Т. Проблема «CETI – SETI» как индикатор формирования субъектности человечества // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. № 1142. Сер. : «Теорія культури та філософія науки». Вип. 52. – Х., 2014.– С. 119–127.
5. Щедрин А.Т. Философские аспекты «CETІ – SETI»: проблемы субъектности межзвёздного диалога //«Актуальні проблеми філософії та соціології». НУ «Одеська Юридична Академія» : наук.-практ. журнал. – Одеса, 2016. – Вип. 9. – C. 158-161.
6. Щедрин А.Т. Философско-антропологические измерения проблемы исследования экзопланет в контексте современной культуры: диалог эпох / А. Т. Щедрин // Актуальні проблеми філософії соціології. – 2016. – Вип. 13. – C. 98-101.
7. Щедрін А.Т. Концепції позаземного розуму в культурному універсумі сьогодення: філософсько-освітні виміри / А. Щедрін // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С.51-58.

За останні п’ять років під науковим керівництвом проф. А. Т. Щедріна захищена одна докторська і дві кандидатські дисертації.

А. Т. Щедрін залучався до робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій: з культурології та мистецтвознавства ВАК України (з 2010 р.), ДАК МОН України (2012-2013 рр. )

За останні п’ять років брав участь у складі двох акредитаційних комісій МОН у відповідності до наказів по Міністерству (2014; 2015 рр.).

А. Т. Щедрін є членом редколегій наукових фахових видань:
• «Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство» (Київ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв);
• «Магістеріум» Серія «Культурологія» (Київ; Національний університет «Києво-Могилянська Академія»);
• «Культура України» (Харків; Харківська державна академія культури).

А.Т. Щедрін є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 із захисту докторських дисертацій з культурології та мистецтвознавства при Харківській державній академії культури.