ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра соціальної педагогіки

Рижанова Алла Олександрівна
завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Рижанова Алла Олександрівна — доктор педагогічних наук, професор, стаж науково-педагогічної роботи 28 років.

Викладає навчальні дисципліни: Педагогіка вищої школи, Інноваційні методи викладання у вищій школі, Соціальна педагогіка, Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки, Магістерський семінар; здійснює керівництво бакалаврськими, магістерськими роботами, аспірантами, докторантами.

Автор 110 публікацій, зокрема:
1. Соціальність. Гармонізація. Засоби масової інформації. Культура. Стереотипи. Традиції. Позашкільні навчальні заклади. Гармонійний розвиток особистості // Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге вид. / За заг. ред. проф. І.Д.Звєрєвої. – Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. – С. 98-101, 131-133, 385-388, 388-391, 391-394, 398-401, 407-410, 441-443.
2. Трансформація соціальної педагогіки в культурі інформаційного суспільства /Wasyl Szeyko, Ala Ryzanowa //Zamojskie studia i materialy. Seria: Pedagogika. Tom XV zeszyt I /Wyzsza szkola zar-zadzania I administracji m.Zamosciu. — Zamosc, 2013. — C. 129–136.
3. Розвиток соціальної суб’єктності та принцип субсидіарності соціально-педагогічної діяльності // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. – Вип. 48. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – С. 130-141.
4. Соціально-педагогічне сприяння сучасним інтеграційним процесам України та вдосконалення професійної підготовки відповідних фахівців // Збірка наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна». – 2015. – № 11. – С. 98-101.
5. Актуальні проблеми підготовки фахівців до соціально-педагогічного супроводу в умовах інформаційного суспільства // Вісник Луганського національного ун-ту ім. Т. Шевченка : зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Старобельск: ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – № 6 (303). Ч. 1.– С. 105-117.
6. Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки: програма та навчально-методичні матеріали до курсу магістрів / М-во культури України, Харк. держ. акад.. культури, каф. соц. педагогіки; укл. Рижанова А. О. – Харків: ХДАК, 2016. – 24 с.
7. Магістерський семінар: програма та навчально-методичні матеріали до курсу магістрів / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, каф. соц. педагогіки; укл. Рижанова А. О. – Харків: ХДАК, 2016. – 22 с.

Під науковим керівництвом (консультуванням) А. О. Рижанової захищено 11 дисертацій.

А. О. Рижанова входила до складу експертної комісії з педагогіки з питань проведення експертизи дисертацій МОН України (2010 – 2014 рр.).

Протягом 2007 — 2014 рр. обіймала посаду проректора з науково-методичної та виховної роботи Харківської державної академії культури. З 2010 р. — завідувач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії культури.

А. О. Рижанова — член спеціалізованих вчених рад: Д 29.053.01 Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Д 64.807.02 Харківської державної академії культури.

У 2017 р. брала участь у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки.

Голова секції «Педагогіка» у складі журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу — захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук (2017).

Член експертної ради обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена», номінація «Викладач гуманітарних дисциплін».