ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Большакова Анастасія Миколаївна
завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Освіта:
- 1998 р. – Харківський державний інститут культури, спеціальність «соціальна педагогіка».
- 2002 р. – Харківській національний університет внутрішніх справ, спеціальність «практична психологія».

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фрустраційна толерантність як складова психологічної готовності пожежних до професійної діяльності в особливих умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. У 2003 р. отримала вчене звання доцента кафедри соціальної психології.
У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Особистісна реалізованість людини в онтогенезі» на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. У 2013 р. отримала вчене звання професора кафедри соціальної психології.
У 2012 р. отримала диплом стипендіата Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки ім. В.Н. Каразіна (з гуманітарних наук) за значні досягнення в галузі науки.

В Харківській державній академії культури працює з 1999 року, обіймаючи посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри, декана, професора кафедри. З 2013 р. обіймає посаду завідувача кафедри соціальної психології.
Викладала та викладає курси: загальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, експериментальна психологія, психодіагностика, патопсихологія з основами дефектології, патопсихологічна діагностика, техніки соціально-психологічного тренінгу, психологія спілкування, психологія впливу, конфліктологія, психологія управління, психологія кризи управління.

Сфера наукових та практичних інтересів: соціально-психологічні проблеми життєтворчості, актуалізації особистісного потенціалу, самореалізації та самоздійснення особистості на життєвому шляху.

Загальна кількість публікацій – понад 120.

Основні публікації:
1. Социальная психология для менеджеров : Учеб. пособ. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 352 с.
2. Соціальна психологія для менеджерів : Навч. посіб. – Х. : ХДАК, 2006. – 264 с. (Надано гриф: «Схвалено Міністерством культури і туризму України як навчальний посібник для використання в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації»).
3. Психологія особистісної реалізованості суб’єкта життєвого шляху : монографія. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 312 с.
4. Большакова А.М. Технології життєтворчості та самореалізації особистості / А. М. Большакова // Соціальні технології: заради чого? Яким чином? З яким результатом? : монографія. – Одеса : «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. – С. 430–432.