ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра психології

Большакова Анастасія Миколаївна
завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Доктор психологічних наук, професор, стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Большакова А. М. – практикуючий психолог, член Української спілки психотерапевтів (УСП), сертифікований консультант у напрямку позитивної психотерапії (сертифікат WAPP, УІПП, УСП), сертифікований арт-терапевт (східноукраїнська асоціація арт-терапії), коуч, сертифікований майстер психологічних трансформаційних ігор.

Викладає навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності (психологія), Соціальна психологія, Психодіагностика, Психологія особистісної конкурентноздатності, Управління персоналом.

Автор понад 170 публікацій, з них:
1. Технології життєтворчості та самореалізації особистості // Соціальні технології: заради чого? Яким чином? З яким результатом? : монографія. – Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2014. – С. 430–432.
2. Суб’єктивна картина успішності особистісного функціонування та установки на взаємодію з оточуючими у майбутніх правоохоронців // Право і безпека. – 2014. – № 2. – С. 193–199.
3. Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу та особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій // Психологічні перспективи. – Луцьк : Волинський нац. ун-т, 2015. – Вип. 26. – С. 30–39.
4. Життєтворчі здібності та креативний потенціал особистості, яка самоактуалізується // Теорія і практика управління соціальними системами: Щоквартальний науково-практичний журнал. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – № 4. – С. 47–54.
5. Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу майбутніх правоохоронців: гендерні особливості // Право і безпека. – 2016. – № 4. – С. 10–115.
6. Об’єктивні та суб’єктивні показники особистісного потенціалу // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 7. – Рівне : РДГУ, 2016. – С. 39–42.

Большакова А. М. – член редакційної колегії наукового видання «Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди». Серія: Психологія.
Член спеціалізованих вчених рад: Д 64.700.04 в Харківському національному університеті внутрішніх справ (19.00.06 – юридична психологія); К 64.053.08 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).
А. М. Большакова бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.