ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Побіженко Володимир Вікторович
завідуючий лабораторією кафедри інформаційних технологій
викладач

Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Викладає навчальні дисципліни: Інформаційні технології, Електрона комерція, Системи обробки текстової та графічної інформації, Технологія програмування інтерфейсів, Інформаційне забезпечення 1С підприємство.

Автор 66 наукових публікацій, зокрема:
Белова Т.Г. Анализ проблем доверия в облачных технологиях / Белова Т.Г., Побеженко В. В., Побеженко И.А. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — Х., 2013. — № 2/2 (62). — C. 59–62. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
Асеев Г.Г. Інформаційні технології : прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 1 курсу спец. 6.020102 "Книгозн., бібліотекознавство і бібліогр." / Г.Г. Асеев, І.О. Побіженко, В.В. Побіженко, Х.: ХДАК, 2013. – 70 с.
Побіженко В.В. Інформаційно-аналітична система як інструмент оптимізації діяльності бібліотек / В. В. Побіженко // Університетська бібліотека: нова сфера інформаційної взаємодії: монографія / за ред. В. О. Ільганаєвої та Т. О. Колесникової; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад.. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 61–77. (розд. ІІ, п.1; 10 %))
Побеженко В. В. Інформаційні системи пошуку плагіату в студентських наукових працях в умовах Інтернет-простору: технології, методи, моделі / В. В Побеженко, И.А. Побеженко, Т.Е. Лихачова / Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2013. — Вип. 41. — C. 92–100.
Побеженко В. В. Плагіат, як чинник зниження якості освіти / В.В., Побеженко, И.А. Побеженко // Системи обробки інформації — Х., 2011. — Вип. 8. — C. 310–313 (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).

Володіє достатнім практичним досвідом роботи в галузі застосування інформаційних систем і технологій в різних сферах. Має досвід монтування, тестування, та налагодження комп'ютерного обладнання.

Має наукові публікації у наукових виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних; у фахових виданнях з технічних наук та соціальних комунікацій. Є співавтором колективної монографії.

Має навчально-методичні матеріали з курсів, що викладає.