ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Асєєв Георгій Георгійович
завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,
академік Міжнродної Академії Інформатизайії при ООН,
академік Української академії наук

Вчений у галузі інформатизації бібліотечних процесів та опрацювання електронних інформаційних ресурсів, електронного документообігу, документознавства.
Народився в родині нащадків запорізьких козаків. Закінчив у 1972 р. Харківський державний університет ім. М. Горького (нині – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), факультет радіофізики та електроніки. У 1974–1994 рр. завідував відділом у науково-дослідному інституті основної хімії (НІОХІМ). У 1993 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю – «Інформаційні системи і процеси». В 1994 р. став завідувачем кафедри інформатики і технічних засобів бібліотечної роботи (нині інформаційних технологій) у Харківському інституті культури (з 1998 р. Харківська державна академія культури (ХДАК)).

Професійна діяльність та інтереси. У 1994–1999 рр. очолював спеціалізовану вчену раду на здобуття наукового ступеня доктора (канди-дата) технічних наук за спеціальності «АСУ і прогресивні інформаційні технології», та педагогічних наук зі спеціальності – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав¬ство»; у 1999–2007 рр. – член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності – «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (педагогічні нау-ки)». З 2008 р. – член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з соціальних комунікацій за спеціальностями: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
З 2005 р. – член редакційної колегії «Вісника Книжкової палати» та багатьох збірників наукових праць «Вісника Харківської академії культури». Виступає опонентом на захисті докторських і канди-датських дисертацій у Харківському Національному університеті радіоелектроніки та Національному політехнічному університеті «ХПІ». Рецензує монографії (понад 20).
Діапазон науково дослідних та педагогічних інтересів Г. Г. Асєєва передбачає опрацювання проблем електронного документообігу, дистанційної освіти, синергетичних методів та гуманізації навчання, що є необхідним для розвитку української науки, освіти й культури.

Науково-педагогічна діяльність Г. Г. Асєєва неодноразово відзначалася й була визнаною не тільки в ХДАК. Його ім'я внесено до ряду видань, серед яких: біографічний словник «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова» (1998), «Енциклопедія сучасної України» (2001), енциклопедичний довідник «Сумщина в іменах» (2003). В 1998 р. він нагороджується дипломом виставки ярмарку науко-во педагогічних ідей «Освіта Харківщини» за навчальний посібник «Основи windows (інформаційні технології в документознавстві)». Нагороджений також: дипломом виставки ярмарку «Наука Харківщини 2000» за прикладні наукові роботи: «Основи Internet: Підручник для студентів»; «Основи windows: Навчальний посібник для студентів»; «Internet/intranet: Підручник для студентів», цикл робіт з інформаційних технологій у документознавстві; дипломами обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2000, 2001, 2002, 2003) та ін. У 2009 р. нагороджується почесною грамо-тою Міністерства культури і туризму України. В 2016 році занесений в енциклопедію Національної парламентської бібіліотеки України (українська бібліотечна енциклопедія).

Публікації: автор понад 250 наукових праць, з яких: понад 30 – це монографії з різних напрямів наукової діяльності, близько 20 – підручники та навчальні посібники для вищої школи. Публікації вченого з проблем становлення, розвитку та застосування нових інформаційних технологій у діяльності бібліотечних закладів, автоматизації діловодства та електронного документообігу мають міжнародне визнання. За пропозицією видавництва наукової літератури «CRC Press» та «Begell House, Inc.» (США) було видано 10 монографій Г. Г. Асєєва для англоязикової групи країн. До його праць звертаються в бібліотеках США, Британії, Італії, Японії, також в Інтернеті (публікації див. на персональній веб-сторінці Г. Г. Асєєва в Google Academy: наукометричні данні Г.Г. Асєєва в Google Academy.

Викладає наступні навчальні дисципліни: математині основи інформаційної діяльності (за фаховим спрямуванням) на різних факультетах ХДАК; основи інтернет для аспірантів; керівник дипломних робіт для магістрів та навчально-виробничих практик студентів.