ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційних технологій

Асєєв Георгій Георгійович
завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор,
академік Міжнародної Академії Інформатизації при ООН,
академік Української академії наук

Доктор технічних наук (по 2 спеціальностям: 05.25.05 та 05.17.01), професор, академік Міжнародної Академії Інформатизації при ООН, стаж науково-педагогічної роботи - 30 років.

Викладає навчальні дисципліни: математині основи інформаційної діяльності (за фаховим спрямуванням) та висша математика на різних факультетах ХДАК; основи інтернет для аспірантів (в розділі дисціпліни соціальні комунікації); керівник дипломних робіт для бакалаврів і магістрів та навчально-виробничих практик студентів; керівник аспірантами.

а) по спеціальності 05.25.05:
1. Асеев Г.Г. Нейросетевой анализ непрерывных потоков данных из электронных хранилищ // Системи обробки інформації. 2013. Вип. 4(111). – С. 52-56. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
2. Асеев Г.Г. Методы интеллектуальной обработки потоков Интернет – документов. // Системи обробки інформації // 2014. Вип. 8(124). – С. 59-64. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз).
3. Асєєв Г.Г. Інформетрія або інфометрія? // Вісник Книжкової палати – 2015. №5(226). – С. 26-28
4. Асеев Г.Г. Совершенствование метода многокритериальной оптимизации в электронном документообороте, основанного на локальной геометрии множества Парето // Бионика интеллекта. – 2015. № 2(85). – С. 58-61.
5. Асеев Г.Г. Оптимальные по Парето решения многокритериальной оптимизации задач управления производством и логистики // Бионика интеллекта. – 2017. № 1(88). – С. 55-60.
б) по спеціальності 05.17.01:
опубліковано 3 статті та 4 монографії (2 в зарубіжжі). Одна з них: Aseyev G.G. ELEKTROLYTES: Supramolecular Interaction and Non-Equilibrium Phenomena in Concenttrated Solutions: Boca Raton, London, New York: CRC Press, 2015. – 345 p.

Наукові досягнення: Занесений в біографічний словник «Видатні педагоги вищої школи м. Харкова», «Енциклопедію сучасної України, т. 1», енциклопедичний довідник «Сумщина в іменах», в енциклопедію Національної парламентської бібіліотеки України (українська бібліотечна енциклопедія). В 2013 р. у серії «Видатні педагоги Харківської академії культури» вийшов його біобібліографічний покажчик. В 2016 році підтвердив звання академіка Української академії наук (УАН) (Асєєв Георгій Георгійович // Українська академія наук : веб-сайт). Публікації див. на персональній веб-сторінці Г. Г. Асєєва в Google Academy.

По спеціальності 05.25.05 член редакційної колегії «Вісника книжкової палати», по спеціальності 05.17.01 член редакційної колегії вісника наукових праць «Хімія і технологія підприємств основної хімічної промисловості».
Член спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 Харківської державної академії культури.
Голова комісії (експерт) Харківської державної академії культури з експертизи публікацій з технічних наук і дозволу на їх опубліковання у відкритому друку.
Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (Національні університети: ХНУРЕ, ХПІ, міського господарства).

E-mail: gaseyev@ic.ac.kharkov.ua