ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Сищенко Світлана Віталіївна
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, доцент. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 20 років.

Викладає навчальні дисципліни: Дизайн книги, Настільні видавничі системи, Організація та технологія книговидання та книгорозповсюдження, Електронні технології у книговиданні та книгорозповсюдження, Інформаційне забезпечення книговидання та книгорозповсюдження.

Автор понад 32 публікацій, зокрема:
Сищенко С. В. Комунікатизація навчально-виховного процесу у вищій бібліотечно-інформаційній школі України / С. В. Сищенко // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; [редкол. : В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.]; за заг. ред. В.М. Шейка.— Х., 2014.— Вип. 43.— C. 88-96.— Бібліогр. : 10 назв.
Сищенко С. В. Комунікаційний зв'язок «викладач – студент» у вищій бібліотечно-інформаційній школі України / С. В. Сищенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24-25 квіт. 2014 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Нац. акад. мистец. України, Ін-т культурології; [редкол. : В. М. Шейко та ін.].— Харків, 2014.— C. 220.
Сищенко С. В. Навчальні видання в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі України / С. В. Сищенко // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури; [редкол. : В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В.М. Шейка.—Х., 2014.— Вип. 42.— C. 161-167.— Бібліогр. : 10 назв.
Сищенко С. В. Сучасне книговидання ВНЗ / С. В. Сищенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квіт. 2015 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології; [редкол. : В.М. Шейко та ін.].— Харків, 2015.— C. 200.— матеріали.— Електронна копія в головному документі.
Сищенко, С. В. Сучасні тенденції створення електронних навчальних ресурсів / С. В. Сищенко // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матеріали міжнар. наук. конф. (24-25 листоп. 2016 р.) / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології; [редкол. : В. М. Шейко та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко].— Харків, 2016.— C. 130-131.
Сищенко, С. В. Електронний освітній ресурс: проблема визначення та створення / С. В. Сищенко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 21-22 квіт. 2016 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології; [редкол. : В. М. Шейко та ін.].— Харків, 2016.— P. 313-315.
Сищенко, С. Фундаментальна біобібліографія вченого / Світлана Сищенко // Вісн. Кн. палати.— 2017.— № 6.— C. 6-8.— Рец. на кн. : Шейко Василь Миколайович: (до 75-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Харків. держ. акад. культури, Б-ка; [уклад. : С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О.С. Хижна, Т. О. Шикаленко; наук. ред. Н. М. Кушнаренко].— Харків, 2017.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами.
Заступник голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в ХДАК з 2000 року. Закінчила Харківський державний інститут культури у 1997 р.
В ХДАК займала посади: викладач, ст. викладач, доцент кафедр бібліографознавства та книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії, бібліографознавства та інформаційно-бібліографічної діяльності; заступник декана факультету бібліотекознавства та інформатики; доцент кафедри документознавства та книгознавства; доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Основні напрями досліджень: професійна підготовка фахівців у галузі бібліотечної справи, книговидання та книгорозповсюдження, особливості створення та використання електронних освітніх матеріалів, оформлення видань різних типів та видів.