ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Соляник Алла Анатоліївна
декан факультету соціальних комунікацій,
доктор педагогічних наук, професор

Доктор педагогічних наук, професор. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 30 років.

Викладає навчальні дисципліни: Документознавство, Бібліотечне фондознавство, Організація та методика науково-дослідної діяльності, Іміджологія.

Автор понад 200 публікацій, зокрема:
Обов’язковий примірник мережевого документа як гарантована форма постачання Національної електронної бібліотеки / А. Соляник // Бібл. вісн. — 2013. — № 6. — С. 25-29.
Покоління фундаторів бібліотечної освіти в Україні: до 110-річчя Олександра Артемовича Майбороди / Березюк Н., Соляник А. // Вісн. Кн. палати. — 2013. — № 9. — С. 36-39.
Надія Яківна Фрідьєва – видатний український бібліотекознавець, фундатор вищої бібліотечної освіти в Україні / Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Харків, 2014. — Вип. 44. — C. 55-63.
Визнаний учений, педагог, організатор: з нагоди ювілею Т.В. Новальської / Н.Кушнаренко, А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2015. — № 11 — C. 21-23.
Сучасні тренди модернізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти України / Алла Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2017. — №1. — С. 21-24.

Є членом редакційної колегії наукового видання «Вісник Харківської державної академії культури», включеного до переліку наукових фахових видань України.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Харківської державної академії культури (Д 64.807.02); в період з 2014 по 2017 рр. – голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Харківської державної академії культури. Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.
Здійснює наукове керівництво кандидатських та докторських дисертацій, під її науковим керівництвом аспіранти та здобувачі захистили 3 кандидатських та 1 докторську дисертації.
Робота у складі шести експертних комісій МОН щодо аккредитації підготовки бакалаврів напряму 6.020102 у Рівненському державному гуманітарному університеті, у Сумському училищі культури, у Київському університеті імені Бориса Грінченка, з напряму 6.020105 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк), у Київському національному університеті культури та мистецтв, у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне).
Робота заступником голови Науково-методичної комісії з культури й мистецтва сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, участь у робочій групі розробників проектів стандартів вищої освіти бакалавра та магістра зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Науковий керівник комплексної науково-дослідної теми ХДАК «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні стратегії розвитку» (Державний реєстраційний номер 0109U000512).

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в Харківській державній академії культури з 1985 р. Закінчила Харківський державний інститут культури (нині ХДАК) у 1985 р. за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія», у 1995 році закінчила аспірантуру Московського державного університету культури і мистецтв та захистила кандидатську дисертацію, навчалася в докторантурі ХДАК за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» (2004-2006 рр.) та у 2006 р. захистила докторську дисертацію. Присвоєно вчене звання професора (2007 р.).
В ХДАК займала посади:
1987-1995 рр. — викладач кафедри бібліотечних фондів і каталогів Харківського державного інститут культури;
1996-1998 рр. — старший викладач кафедри документознавства Харківської державної академії культури;
1999-2004 р. — доцент кафедри документознавства, заступник декана факультету бібліотекознавства та інформатики;
2006-2014 рр. — декан факультету бібліотекознавства та інформатики;
2015-2017 рр. — завідувач кафедри документознавства та книгознавства.
З 1.07.2017 р. по цей час — декана факультету соціальних комунікацій
З 11.09.2017 р. по цей час — професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

Наукові інтереси: теоретико-методологічні проблеми бібліотечного фондознавства, документознавства, документології та теорії соціальних комунікацій, організації та методики науково-дослідної діяльності, бібліотечно-інформаційної освіти.

Більш детальна характеристика професійної діяльності:
Українська бібліотечна енциклопедія – Персоналії – Соляник А. А.
Наукометричні дані А. А. Соляник в Google Academy.