ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Шемаєва Ганна Василівна
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 30 років.

Викладає навчальні дисципліни: Інтелектуальна власність, Організація та методика науково-дослідної роботи, Теорія соціокультурного проектування.

Автор понад 130 публікацій, зокрема:
Шемаєва Г. В. Впровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер / Г. В. Шемаєва // Наукові праці НБУВ. — 2013. — Вип. 38 — С. 166-171.
Шемаєва Г. В. Інноваційна модель бібліотечної освіти: перспектива реалізації / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр.― 2013.― Спецвип. 40.― С. 42-49.
Шемаєва Г. В. Напрями впровадження системи менеджменту якості в бібліотеки України для забезпечення їх сталого розвитку / Г. В. Шемаєва, Т. П. Ткаченко // Молодий вчений.— 2015.— № 12.(27).— С. 158-161.— РІНЦ, Index Copernicus.
Шемаєва Г. В. Управління якістю бібліотечно-інформаційних електронних ресурсів як умова розвитку національного інформаційного простору / Г. В. Шемаєва // Наукові праці НБУВ.— 2015.— Вип. 42.— С. 339-349.
Шемаєва Г. В. Етапи розвитку наукових комунікацій / Г. В. Шемаєва // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. — 2017.— Вип. 50.— С. 24-35.

Навчальні посібники, конспекти лекцій та навчально-методичні матеріали:
Шемаєва Г. В. Система електронних бібліотек та баз даних; теоретико-прикладні аспекти : навчальний посібник / Г. В. Шемаєва.— Х. : ХДАК, 2014.— 156 с.
Шемаєва Г. В. Інтелектуальна власність : конспект лекцій для студ. вищ. навч. закл. за напрямом підготовки «Культура» та «Мистецтво» / Г. В. Шемаєва.— Харків: ХДАК, 2014.— 267 с.
Шемаєва Г. В. Організація та методика науково-дослідницької роботи: навчально-методичні матеріали / Г. В. Шемаєва, З. І. Алфьорова, Т. А. Сафонова.— Х. : ХДАК, 2016.— 37 с.
Шемаєва Г. В. Теорія соціокультурного проектування: навчально-методичні матеріали / Г. В. Шемаєва.— Х. : ХДАК, 2017.— 46 с.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими, магістерськими та аспірантськими роботами. Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації.
Є членом редакційної колегії наукових фахових видань України: «Вісник Книжкової палати»; «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія».
Бере участь в роботі спеціалізованих вчених рад. Член спеціалізованої вченої ради Харківської державної академії культури Д 64.807.02 (2011-2014 рр.), заступник голови (2014-2017рр.), з 2017 р. - голова спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв. Здійснює опонування докторських та кандидатських дисертацій.
Співпрацює з факультетами та кафедрами провідних університетів Данії, Італії, Латвії, Німеччини.

Професійна діяльність та інтереси.
В Харківській державній академії культури працює з 2004 року (на посаді доцента – 2004-2011рр., на посаді професора – з 2011 р., звання професора – з 2013 р.)
Засновник нового наукового напряму, пов’язаного з вивченням коеволюційних процесів в системі бібліотечної діяльності. У 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку».
Напрями наукових інтересів стосуються організації науково-дослідної роботи, особливостей комунікацій в науці, охорони і захисту інтелектуальної власності.