ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Сєдих Віктор Васильович
доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Кандидат педагогічних наук, доцент. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 40 років.

Викладає навчальні дисципліни: Аналітико-синтетична обробка документів, Бібліотечні інформаційно-пошукові системи, Історія бібліотечної справи, Документні класифікаційні системи.

Автор понад 100 публікацій, зокрема:
Сєдих В.В. Історія бібліотечної справи в Україні: навч. посіб./ В.В. Сєдих; наук. ред. Н.М. Кушнаренко; Харк. держ. акад. культури.— Х.: ХДАК, 2013.—213 с.
Седых В.В. Библиотечный лидер в прошлом и настоящем: [к 125-летию ХГНБ им. В.Г. Короленко] В.В. Седых // Вестник БАЕ.— 2013.— № 1.— С. 88-92.
Сєдих В.В. Бібліотечний Харків у ХІХ-поч. ХХ ст. за історичними розвідками Н.Д. Фрідьєвої / В.В. Сєдих // Вісник ХДАК: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури.— Харків, 2014.— Вип. 45.— С. 203-211.
Сєдих В. Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної освіти / Віктор Сєдих // Вісн. Кн. палати.— 2016.— № 9.— С.44-48.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в ХДАК з 1974 р.
Працював у 1970-і рр. викладачем, старшим викладачем. З 1979 по 1982 рр. навчався в аспірантурі Московського державного інституту культури. Після аспірантури обіймав посади старшого викладача, зав. кафедри (1989-1992 рр.), заcтупника декана бібліотечного факультету.
Коло професійних інтересів: наукова обробка документів, бібліотечна каталогізація, історія бібліотечної справи.