ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Кобєлєв Олексій Миколайович
професор, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент

Доктор наук із соціальних комунікацій, доцент. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 17 років.

Викладає навчальні дисципліни: Соціальна інформатика, Управління в документно-інформаційних структурах, Інформаційна аналітика, Інформаційний аналіз і консалтинг, Світові електронні бібліотеки.

Автор понад 70 публікацій, зокрема:
1. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні: монографія / О. М. Кобєлєв ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури.— Х. : ХДАК, 2012.— 245 с.
2. Інтелектуалізація суспільних відносин як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності вузівських бібліотек / О. М. Кобєлєв, В. В. Побіженко // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; [ред. кол.: В. М. Шейко та ін.]. — Х., 2014. — Вип. 45. — С. 195-202.
3. Інформаційно-аналітична складова в системі підготовки фахівців соціально-комунікаційної сфери // Вісн. Кн. палати. — 2015. — №.12 — C. 38-41.
4. Інформаційно-аналітичний супровід освітньої підсистеми суспільства // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; [ред. кол. : В. М. Шейко та ін.].— Х., 2015.— Вип. 47.— С. 90-99.
5. "Інформаційний аналіз і консалтинг" у системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери / О. Кобєлєв, О. Мар’їна // Бібліотечний вісник. — 2016. — № 3. — С. 18-22.

Здійснюється керівництво бакалаврськими, магістерськими роботами та аспірантами. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня (Кухаренко А. Л.).
Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника: заступник завідувача кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури.
Приймає участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент. З 2013 року член Спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з соціальних комунікацій за спеціальностями: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
Присуджено науковий ступінь доктора наук:
Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: теоретико-методологічні засади розвитку [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 "Книгозн., бібліотекознавство, бібліографозн." / Кобєлєв Олексій Миколайович ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. — Х. : [Б.в.], 2013. — 34 с.
Навчально-методичні посібники:
Інформаційний аналіз і консалтинг: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», спеціалізації «Бібліотекознавство та інформаційна діяльність» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. М. Кобєлєв, О. Ю. Мар’їна. – Х. : ХДАК, 2015. – 46 с.

Професійна діяльність та інтереси.
Працює в Академії з 2000 року. Закінчив з відзнакою у 1994 р. Харківський державний інститут культури, бібліотечний факультет.
У 1995 р. закінчив міжгалузевий ІПК кадрів при Харківському державному політехнічному університеті (патентознавець-маркетолог).
У 1994-1997 рр. працював у відділі масової роботи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка на посаді методиста.
У 1997-2000 рр. навчався в аспірантурі Харківської державної академії культури.
З 2000 р. працює в Харківській державній академії культури на посадах: викладача; старшого викладача; доцента, професора кафедр бібліотекознавства та соціальних комунікацій; бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності; інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію ( у 2002 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство»).
У 2013 р. захистив докторську дисертацію.
З 2013 р. — член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з соціальних комунікацій за спеціальностями: «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».

Науково-дослідні та педагогічні інтереси зосереджені на проблемах інформаційно-аналітичної діяльності, бібліометричного аналізу, оптимізації навчання, що є необхідним для розвитку української науки, освіти й культури.

Більш детальна характеристика професійної діяльності:
Українська бібліотечна енциклопедія – Персоналії – Кобєлєв О.М.