ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Жукова Валерія Павлівна
доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент. Штатний викладач, стаж науково-педагогічної роботи — 10 років.

Викладає навчальні дисципліни: Соціальні комунікації, Бібліотечно-інформаційний сервіс, Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи, Система електронних бібліотек та баз даних, Медіа-бібліотека: організація та технології.

Автор понад 80 публікацій, зокрема:
Жукова В. П. Інтеграція дисципліни «Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи» в практичну діяльність бібліотек / В. П. Жукова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України.— Київ, 2017.— Вип. 47.— C. 7-17.
Жукова В. П. Реінжиниринг виробничих процесів бібліотеки / В. П. Жукова // Молодий вчений. — 2016. — № 12. — С. 145-148.
Жукова В. П. Валеологічна складова підготовки бібліотечних фахівців / В. П. Жукова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури; [редкол. : В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка.— Харків, 2015.— Вип. 47.— C. 53-61.
Жукова В. П. Дослідження професійно-діяльнісного середовища в умовах інформатизації бібліотеки / В. П. Жукова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка.— Харків, 2016.— Вип. 49.— C. 36-45.
Жукова В. П. Програмне забезпечення з відкритим кодом для електронних бібліотек / В. П. Жукова // Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації: зб. наук. пр. — Харків, 2014.— Вип.45.— С. 228-235.
Жукова В. П. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. П. Жукова // Бібліотечний вісник.— 2014.— № 3.— С. 3-6.

Навчально-методичні матеріали та конспект лекцій:
Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності: програма та навч.-метод. матеріали до курсу для магістрів спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. бібліотекознавства та соц. комунікацій; [уклад. В. П. Жукова].— Харків: ХДАК, 2015.— 28 с.
Медіа-бібліотека: організація та технології : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів спец. «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.» спеціалізації «Бібліотекознавство та інформ. діяльність» / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. бібліотекознавства та соц. комунікацій; [уклад. В. П. Жукова].— Харків: ХДАК, 2015. — 45 с.
Основы научно-исследовательской работы: конспект лекций для иностр. студентов спец. «Книговедение, библиотековедение, библиогр.» / М-во культуры Украины, Харьк. гос. акад. культуры, Каф. библиотековедения и соц. коммуникаций; [сост. В. П. Жукова].— Харьков: ХДАК, 2015.— 116 с.

Здійснює наукове керівництво бакалаврськими роботами. Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент (2 кандидатські дисертації 2013 р., 2015 р.).
Робота у складі експертних комісій МОН у якості голови щодо акредитації молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02010201 «Бібліотечна справа» у КВНЗ «Ніженське училище культури і мистецтв ім. М. Заньковецької», Калуському коледжі культури і мистецтв та Кам’янець-Подільському коледжі культури і мистецтв.

Професійна діяльність та інтереси.
Закінчила Харківський державний інститут культури у 1989 р. Має 25-річний досвід практичної бібліотечної діяльності. Пройшла шлях від бібліотекаря до директора бібліотеки. Професійне становлення відбулося в бібліотеці Харківського інституту інженерів залізничного транспорту (пізніше Харківської державної академії залізничного транспорту). Займалася автоматизацією бібліотеки Харківського державного університету харчування та торгівлі на базі автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи «УФД/Бібліотека». Працює в Харківській державній академії культури з 2006 р. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура та управління» та отримала ступінь кандидат наук із соціальних комунікацій. У 2013 р. присвоєно звання доцента.
Наукові інтереси: трансформаційні процеси в інформаційно-бібліотечній діяльності; лінгвістичне забезпечення; знакові системи, професійно-діяльнісне середовище бібліотеки.