ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра документознавства та книгознавства

Соляник Алла Анатоліївна

завідувач кафедри,
доктор педагогічних наук, професор

Контакти кафедри:
Телефон: (057) 731-13-88
E-mail: allasolyanik164@gmail.com
Адреса: вул.Бурсацький узвіз, 4, 1-й корпус, кімната 36

Кафедру створено в 1949 р. як самостійний структурний підрозділ під назвою «Організація бібліотечних фондів і каталогів». За свою історію вона неодноразово змінювала назву: «Бібліотечних фондів і каталогів», «Документознавства» та ін. Із вересня 2010 р. вона функціонує як кафедра документознавства та книгознавства. У різні роки її очолювали відомі бібліотекознавці – О. А. Майборода, А. А. Ашукін, Є. П. Тамм, Л. І. Котенко, Н. М. Кушнаренко, В. В. Сєдих. Із 1994 р. по 2015 р. кафедру очолювала Н. М. Кушнаренко. З 2015 р. по цей час — завідувач кафедри А.А. Соляник.

На кафедрі сформовано творчий, працездатний колектив професіоналів-однодумців. У різні періоди її існування тут працювали такі відомі в Україні та за її межами фондознавці та каталогознавці, як Є. П. Тамм, Д. А. Кумок, Л. І. Котенко, Т. Ф. Марченко, В. А. Мільман, Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова, Г. П. Терентьєва та ін. Нині науковий ценз науково-педагогічного складу кафедри становить 100%. На кафедрі працюють2 доктори педагогічних наук, професори – Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник; один доктор наук із соціальних комунікацій — В. А. Маркова, 4 кандидата педагогічних наук, доценти – В. В. Сєдих, Т. Д. Булах, І. О. Коханова, С.В. Сищенко, один кандидат наук із соціальних комунікацій — Н.А. Коржик.

Члени кафедри плідно працюють над створенням і виданням підручників і навчальних посібників, які користуються підвищеним попитом у викладачів і студентів не лише в Україні, але й країнах СНД. Серед них: «Бібліотечні фонди», «Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи», «Наукова обробка документів», «Документоведение», «Документні потоки та масиви», «Бібліотечне краєзнавство», «Реклама у видавничій справі», «Організація та методика науково-дослідницької діяльності», «Наукова творчість у галузі культурології і мистецтвознавства», «Історія бібліотечної справи в Україні» та ін.

На кафедрі створені й успішно функціонують наукові школи з фондознавства, каталогознавства, документології, бібліотечного краєзнавства. Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами, кандидатськими і докторськими дисертаціями з наукової спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Перу членів кафедри належать сотні публікацій, які отримали високу оцінку наукової громадськості, серед них дві монографії: «Система документопостачання бібліотечних фондів : закономірності розвитку» (проф. А. А. Соляник, 2005), «Эволюция библиотечного фондоведения» (проф. Ю. Н. Столяров, Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник). Проф. Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник доклали значних зусиль щодо відкриття в Україні нової наукової галузі «27 – соціальні комунікації». Проф. А. А. Соляник є головою спеціалізованої вченої ради Д 64.807.02 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій із наукових спеціальностей 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій; 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Проф. Н. М. Кушнаренко є заступником відповідального редактора, доц. Т. Д. Булах – відповідальним секретарем наукового фахового збірника «Вісник Харківської державної академії культури». Викладачі кафедри є членами редколегій професійних журналів, учених та науково-методичних рад, підтримують тісні зв’язки з провідними бібліотеками та вузами України та інших країн світу, а також з кращими випускниками ХДАК.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Аналітико-синтетична обробка документів
 • Архівознавство
 • Бібліографічна статистика
 • Бібліотерапія
 • Бібліотечне краєзнавство
 • Бібліотечне фондознавство
 • Бібліотечні інформаційно-пошукові системи
 • Видавнича техніка та технології
 • Дизайн книги
 • Діловодство
 • Документаційне забезпечення управління
 • Документні класифікаційні системи
 • Документні ресурси
 • Документознавство
 • Експертиза цінності документних пам’яток
 • Електронна книжкова торгівля
 • Електронні технології у книговиданні та книгорозповсюдженні
 • Зберігання та реставрація документів
 • Індексування документів
 • Історія бібліотечної справи
 • Історія бібліотечної справи Харківщини
 • Книгознавство. Історія книги
 • Книжковий менеджмент і маркетинг
 • Методика викладання спецдисциплін
 • Методологічні проблеми документології
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Метрологія та стандартизація у видавничій справі
 • Міжнародне співробітництво в книжковій справі
 • Настільні видавничі системи
 • Організація та методика науково-дослідної роботи
 • Організація та технологія у книговиданні та книгорозповсюдженні
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Психологія продажу у книжковій галузі
 • Реклама у видавничій діяльності
 • Реферування документів
 • Стандартизація в ДІС
 • Управлінське документознавство

Викладачі кафедри підвищують результативність своїх наукових досліджень, оформлюючи їх у вигляді наукових монографій, статей, тез доповідей, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій та ін.