ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра менеджменту культури та соціальних технологій

Божко Любов Дмитрівна
доцент, кандидат історичних наук, доцент

Науково-педагогічний стаж 18 років.

Викладає наступні навчальні дисципліни: Спонсорінг та фандрайзинг, Соціокультурна діяльність: теорія та практика, Вступ до фаху (БАК_МСКД, 1 курс), Основи соціокультурного підприємництва, Організація зв’язків з органами влади; здійснює керівництво бакалаврськими та магістерськими роботами.

Автор 90 публікацій, зокрема:
1. Божко Л. Д. Туристське краєзнавство : навч. посіб. / М. М. Поколодна, Л. Д Божко. — Харків : ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2013. — 310 с.
2. Божко Л.Д. Ту ризм як соціокультурний феномен: історія і сучасність (середина ХІХ – початок ХХ ст.) : моногр. / Л.Д. Божко. – Х : Видавництво «Лідер», 2017. — 344 с.
3. Божко Л. Д. Наукометричний аналіз українських дисертацій з туризму (1991 – 2014 рр.) / Л. Д. Божко // Міжнародний вісник : Культурологія. Філологія. Музикознавство — К.: ДАКККМ, 2016. — Вип. 1(6) — С. 11–20.
4. Божко Л. Д. Віртуальна культура в епоху постмодерна: туристські практики / Л. Д. Божко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: зб. наук. пр. — К. : ДАКККМ, 2016. — № 4.— С. 11–15.
5. Божко Л. Д. Туристський науковий дискурс: проблеми розвитку / Л. Д. Божко // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(20), I.: 120, 2017, Р. 27–30.
6. Божко Л. Д. Молодіжний та студентський туризм: сучасні тенденції розвитку/ Л. Д. Божко // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. — Харків : ХДАК, 2017. — Вип. 58 — С. 175–186.
7. Божко Л. Д. Туризм у світлі феномена соціальних медіа / Л. Д. Божко // East European Science Journal, 10(26), Vol.1, 2017, Р. 13–17.