ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Панков Георгій Дмитрович
професор, доктор філософських наук, професор

У 1983 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. О. М. Горького за спеціальністю «Історія». Присвоєно кваліфікацію «Історик, викладач історії та суспільствознавства».
У 1987-1990 навчався в аспірантурі філософського факультету Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Зміна місця та функцій церкви у радянському суспільстві (на матеріалах російського православ’я)». Присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – «історія релігії та вільнодумства».
З 1998 до 2001 р. навчався у докторантурі Харківського державного університету.
У 2006 р. захистив докторську дисертацію за темою «Православно-академічна філософії релігії в Росії (ХІХ - поч. ХХ ст.)». Спеціальність 09.00.11– Релігієзнавство. Доктор філософських наук ДД № 005692 від 15.03.2007 р.
Працював на посадах викладача, старшого викладача і доцента кафедри філософії у Харківському медичному інституті (1983-1987, 1991-1994) та у Харківському державному (пізніше – національному) університеті старшим викладачем та доцентом кафедри теорії культури та філософії науки (1994-2003 р.).
У 2014 році присвоєно вчене звання професора кафедри культурології та медіа-комунікацій 12ПР № 009764 від 26.06. 2014 р.

У ХДАК працює з 1994 р.:
за сумісництвом, а з 2003 р. за штатним розкладом доцентом, професором (з 2014 р.) – на кафедрі теорії та історії культури, згодом - кафедра культурології та медіа-комунікацій, нині – кафедра культурології.

Сфера наукових інтересів: культурологічне і філософське релігієзнавство; православна аскетика у контексті філософського та культурологічного аналізу.

Панков Г. Д. є автором і співавтором понад 130 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, однієї монографій та понад 80 статей у наукових фахових виданнях.

Основні наукові праці:
Монографія:
Философская апологетика религии. Из истории православно-академической мысли XIX–нач. ХХ столетия: Опыт философско-теологического обоснования религии / Г. Д. Панков. — Х., 2005. —298 с.
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Жертвенность как смысложизненный принцип «Благой вести» // Філософія і сучаснісність : наук.- теор. і практ. журн. / Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х. : 2012. — № 7. — С.108–127.
Онтологическое доказательство Бога в аспекте критики И. Канта и в апологетике православно-академической мысли ХIХ-ХХ вв. // Рецепція ідей Канта у філософії та культурі Російського срібного віку. — Вип. 19. — Дрогобич : ДДПУ, 2014. — С. 200–208.
Поетика як культуротворчий механізм в агіографії Петра Афонського // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культура. – Х. : ХДАК, 2015. — Вип. 49. — С. 21–30.
Агональність як смислова ланка аскетики в «Житії» києво-печерського інока Феодора // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2015 р. — Кн. II. —Львів : Логос, 2015. — С. 9–16.

Викладає дисципліни: Методологічні проблеми культурології, Філософська антропологія, Культурологічна герменевтика та інтерпретація релігійних текстів, Релігійна культура та історія релігійних ідей.

Під науковим керівництвом Г. Д. Панкова захищені дисертації Пашковим К. В. (2006 р.), Кухарським С.А. (2008 р.), Мірошниченком В. С., (2010 р.).

Здійснює керівництво бакалаврськими, магістерськими, аспірантськими роботами.
Бере участь у роботі спеціалізованої ради Д 64.807.01 ХДАК з правом прийняття до захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 26.00.01- теорія та історія культури та 26.00.04 – українська культура.
Член редакційної ради наукового підручника «Історія релігії в Україні» видавництва Львівського музею історії релігії.

У 1986 р. брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, за що нагороджений двома державними нагородами – медалями «За відзнаку в військовій службі» 2 ступеня (1986 р.) і «Захисника Вітчизни» (2006 р.).
У 2014 році обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я «Макбез».