ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Марційчук Юлія Іванівна
старший викладач, кандидат культурології

У 2012 році закінчила магістратуру Харківської державної академії культури та одержала кваліфікацію «Магістр з культурології».
З 2012 по 2015 рр. навчалась в аспірантурі ХДАК.
У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Процеси візуалізації в культурі незалежної України». Присуджений науковий ступінь кандидата культурології за спеціальністю 26.00.04 – «українська культура». ДК № 038644 від 29.09.2016 р.

З 2014 року працює викладачем на кафедрі культурології ХДАК.

Сфера наукових інтересів: історія та теорія української культури, історія та теорія світової культури, візуальні дослідження сучасної культури.

Опубліковано близько 20 праць.

Основні наукові праці:
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Процеси візуалізації в культурі: сучасний дослідницький контекст / Ю. І. Марційчук // Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків : ХДАК, 2013. — Вип. 41. — С. 29–37.
Зміни смислових акцентів у візуалізації образу Т. Г. Шевченка / Ю. І. Марційчук // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту / упоряд. В. Г. Виткалов. — Рівне : РДГУ, 2013. — Вип. 19. — Т. 1. — С. 81–86.
Конструюючи образ і зображення: соціокультурна специфіка візуалізації / Ю. І. Марційчук // Культура України : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Харків : ХДАК, 2014. — Вип. 44. — С. 59–66.
Візуалізація як варіант образного моделювання України: пошуковий вектор національно-культурного розвитку / Ю. І. Марційчук // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — Київ, 2015. — Вип. 16. — С. 30–37.
Культуротворча активність соціальних акторів у побудові візуалізації та осмисленні її результатів / Ю. І. Марційчук // Science and Education a New Dimension : Humanities and Social Sciences. — Budapest, 2015. — Vol. III(8), Issue 52. — P. 15–18.

Викладає дисципліни: Історія української культури, Історія первісної та архаїчної культури, Історія світової культури, Історія світової художньої культури.