ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Лєвіна Валерія Григорівна
старший викладач, кандидат філософських наук

Закінчила у 1999 році Харківську державну академію культури за спеціальністю «Культурологія» (диплом з відзнакою) та здобула кваліфікацію «Культуролог, викладача історії та теорії культури».
У 1999 році поступила до аспірантури ХДАК й у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Філософія української національної ідеї та її трансформація у творчій спадщині М. Хвильового» та здобула науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 17.00.01 – Теорія та історія культури. Кандидат філософських наук, ДК №026901 від 15.12.2004 р.

У ХДАК працює з 2004 р.:
на посаді старшого викладача на кафедрі теорії та історії культури, (згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, зараз – кафедра культурології).

Сфера наукових інтересів: теми становлення модерних національних ідеологій, українського національного руху доби модернізму, співіснування та діалогу сіонізму й українського націоналізму у ХХ ст.

Опубліковано 1 монографію у співавторстві та 10 статей.

Основні наукові праці:
Монографія:
Шейко В.М., Лєвіна В.Г. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект: Монографія — К.: Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, 2010. — 207 с.
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Розвиток філософії української національної ідеї у творчості письменників-шістдесятників / В. Г. Лєвіна // Вісн. Харк. нац. ун-ту. Сер. Теорія культури і філос. науки :[зб. наук. пр.].— Х., 2014.— № 1083 – Вип. 49. – С. 98-103.
Пошуки національного «Я» у творчості діячів українського відродження кін. ХVІІІ – ХХ ст. / В.Г. Лєвіна // Культура України. Сер.: Культурологія : зб. наук. пр./ Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2015. – Вип. 49. – С. 230-241.

Викладає дисципліни: Історія української культури, Історія світової культури, Історія світової художньої культури, Культурологія, Методика викладання гуманітарних дисциплін, Філософія національної ідеї.