ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Кравченко Олександр Васильович
професор, доктор культурології, професор

Закінчив Харківський державний університет імені О. М. Горького у 1984 р. за спеціальністю «Історія» (дипломом з відзнакою). Була присвоєна кваліфікація «Історик, викладач історії та суспільствознавства».
У 1984-1987 р. навчався в аспірантурі Харківського державного університету імені О. М. Горького на кафедрі нової та новітньої історії. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Югославсько-радянське співробітництво у галузі культури (1955-1985)». Присуджений науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.03 – «загальна історія».
У 2008-2011 рр. перебував в докторантурі ХДАК.
У 2012 році захистив докторську дисертацію за темою «Культурна політика України: культурологічні аспекти концептуалізації та репрезентації». Присуджений науковий ступінь доктора культурології за спеціальністю 26.00.04 - Українська культура.
У 2013 році присвоєно вчене звання професора кафедри культурології та медіа-комунікацій.

У ХДАК працює з 1987 р.:
старшим викладачем (1987-1992 р.), доцентом (1993-2012 р.), професором (з 2012 р.) – на кафедрі теорії та історії культури, згодом – кафедра культурології та медіа-комунікацій, нині – кафедра культурології.

3 1993-2008 р. та з 2014 р. донині є деканом факультету культурології ХДАК.

Сфера наукових інтересів: історіографія та методологія культурології, теорія та практика культурної політики, етнокультурологія, соціальна та культурна антропологія.

Має понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій.

Основні наукові праці:
Монографія:
Культурна політика України в парадигмах сучасності: теоретико-методологічні аспекти культурологічної інтерпретації / О. В. Кравченко. — Х. : ХДАК, 2011. — 302 с.
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
- Кравченко О. В. Постмодерністський контекст теоретичного моделювання сучасної культурної політики / О. В. Кравченко // Культура України: зб. наук. пр. –– Харків : ХДАК, 2014. –– Вип. 44. –– С. 25–33.
- Кравченко О. В. Мультикультуралізм як культурно-політична стратегія / О. В. Кравченко // Вісн. Харк. держ. акад. культури – Харків : ХДАК. –– 2014. –– Вип. 42. –– С. 14–24.
- Кравченко О. В. Постколоніальний дискурс культури та політики / О. В. Кравченко // Культура України: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2014. Вип. 45.— С. 15–24.
- Кравченко О. В. Схід як чинник української національно-культурної ідентифікації / О. В. Кравченко // Культура України: зб. наук. пр. – Харків. ХДАК, 2014. Вип. 46.— С. 15–24.
- Кравченко О. В. Концептуальні моделі ідентифікації національно-культурного простору України в сучасному публічному інтелектуальному дискурсі / О. В. Кравченко // Культура України : зб. наук. пр. — Х. ХДАК, 2014. — Вип. 47. — С. 13–23.
Має навчальний посібник, що рекомендований МОН:
Кравченко О. В. Історія світової культури: навч. посібник / Шейко В.М., Гавюшенко О.А. –– К., Кондор, 2006. –– 408 С. (авторський внесок - 5 д. а.)

Викладає дисципліни: Культурологія (для аспірантів), Сучасні стратегії культурної політики (для магістрів), Етнокультурологія, Соціальна та культурна антропологія, Історія культури Давнього світу, Культурологія традиції (курс за вибором).

Під науковим керівництвом О. В. Кравченка захищені кандидатські дисертації:
- Хассан М. Х. Бані Мустафа (2002 р.) за спеціальністю 17.00.08 – музеєзнавство, збереження художніх цінностей та пам'яток архітектури (мистецтвознавство);
- Германова де Діас Е. В. (2004 р.) – за спеціальністю 17.00.01 – теорія та історія культури (філософія);
- Веліулаєва Е. І. (2012 р.) – за спеціальністю 26.00.04 – українська культура (культурологія).

З 1995 р. по 2015 р. був експертом науково-методичної комісії з культури, мистецтва та туризму департаменту ліцензування та акредитації МОНУ.
Бере участь у роботі спеціалізованої ради Д 64.807.01 ХДАК з правом прийняття до захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 26.00.01- теорія та історія культури та 26.00.04 – українська культура.
Є експертом комісії з культурології та мистецтвознавства департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОНУ.
Є членом науково-методичної комісії з розробки освітніх стандартів з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія «Культурологія») сектору вищої освіти НМР МОНУ.
Є членом редколегії наукової збірки «Культура України» (ХДАК).