ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Кафедра культурології

Кислюк Костянтин Володимирович
професор, доктор культурології, професор

У 1995 році закінчив Харківський державний університет за спеціальностями «історія»; «французька мова та література». Присвоєно кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін»; «викладач французької мови та літератури».
У 1995-1998 рр. навчався в аспірантурі кафедри філософії Харківського державного університету.
У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему «Філософія історії в історії філософії: проблема початку та кінця». Кандидат філософських наук ДК № 003980 від 02.07.1999 р.
У 1998-2006 рр. працював у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія». Одночасно викладав на кафедрі теорії культури та філософії науки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, вчений секретар спецради Д 64.051.06.
У 2002 році йому було присвоєно вчене звання доцента.
У 1993-2006 рр. – співробітник міжнародної археологічної експедиції «Бельск».
У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.04 - українська культура на тему «Українська історіософія як феномен культурної пам'яті». Доктор культурології ДД №007882 від 16.12.2009 р.
У 2012 р. присвоєно вчене звання професора кафедри культурології Харківської державної академії культури 12ПР № 008067, від 26.09.2012 р.

У ХДАК працює з 2006 р.:
У 2006–2009 рр. навчається в докторантурі Харківської державної академії культури.
З 2009 року по теперішній час працює на кафедрі культурології на посадах доцента, професора (2012 р.).

Кислюк К. В. є автором і співавтором понад 130 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, двох монографій, двох підручників, чотирьох навчальних посібників з грифами МОН України, 70 статей у наукових фахових виданнях, низки перекладів французькою мовою.

Основні наукові праці:
Монографія:
Історіософія в українській культурі: від концепту до концепції : моногр. / К. В. Кислюк. — Х. : ХДАК, 2008. — 288 с.
Публікація в наукометричному виданні:
«Рухливе пограничча» Харківщини в контексті «гібридної війни» // Міжнародний вісник. — К. : Міленіум, 2015. — Вип. ІІ (V). — С. 9–15.
Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:
Методологічні проблеми вивчення та викладання історії української культури // Культура України : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2013.– Вип. 42. У 2 ч. Ч. 1. — С. 49–54.
Меморіальні політики в Україні: примирення чи конфлікт? // Практична філософія. — 2013. — № 2 (48). — С. 113–117.
Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? // Філософська думка. — 2014. – № 4. – С. 38–50.
Вулична скульптура України – «місце» культурної пам’яті? // Культура України. Сер. Культурологія : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х. : ХДАК, 2015. – Вип.49. – С. 200-208.
Деякі медійні тенденції в Україні в 2013–2015: соціокультурний аспект // Практична філософія. — 2015. — № 2(56). — С. 45–49.
Видано навчальні посібники з грифом МОНУ:
Історія української культури: навч. посіб. для студ. вищ навч. закл. /В. А. Греченко, К. В. Кислюк. — Київ : Кондор, 2013. — 352 с. (авторський внесок – 40%).
Сучасна культурологія : навч. посіб. [для студ. вищ навч. закл.] / під ред. К. В. Кислюка. — Київ : Кондор-Видавництво, 2016. — 342 с.(авторський внесок – 40%).

Викладає дисципліни: Постмодерні стратегії історії, Культура постмодерну, Культурологія освіти, Історія світової художньої культури, Медіакультура сучасного суспільства, Теорія культури, Культурологія, Парадигми сучасної культурології.

Під науковим керівництвом К. В. Кислюка захищена кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології — Ю. А. Брагін (2016 р.) за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури.

Є членом редколегії наукової збірки «Культура України» (ХДАК).
Бере участь у роботі спеціалізованої ради Д 64.807.01 ХДАК з правом прийняття до захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 26.00.01- теорія та історія культури та 26.00.04 – українська культура.